Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zamuda roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest zaradi prepozne vročitve sklepa o izbiri ne sme biti v škodo kandidatov za študij

Kršitelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kršitev: 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država. | 04. člen Ustave RS - Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država. | 22. člen Ustave RS - Enako varstvo pravic

Pobudnik je zamudil rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ker je sklep o rezultatu izbirnega postopka prejel dve uri po poteku roka. V primeru kandidatov, ki se niso uspeli vpisati zaradi prepozne vročitve navedenega sklepa, je Varuh človekovih pravic ugotovil kršitev 2., 14. in 22. člena Ustave Republike Slovenije. Po mnenju Varuha morajo visokošolski zavodi omogočiti naknadni vpis na študijski program vsem kandidatom, ki zamudijo rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest zaradi prepozne vročitve navedenega sklepa. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) mora dopustiti tovrstne naknadne vpise in se ne more sklicevati na rok iz 40. člena Zakona o visokem šolstvu [1].

* * *

Iz pobude je izhajalo, da je pobudnik za vpis na Univerzo v Ljubljani (UL) izpolnjeval vse pogoje kot vsi ostali študenti, ki so se uspeli vpisati, le da je zamudil prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki je potekal 24. in 25. 9. 2020 do 12. ure. Rok je zamudili, ker je Sklep o rezultatu izbirnega postopka v drugem prijavnem roku (sklep) za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2020/2021 Univerze v Ljubljani (UL) prejel šele dne 25. 9. 2020 ob 14. uri. Zoper sklep je vložil pritožbo, ki jo je pritožbena komisija UL zavrnila. S tem je izgubil leto dni študija.

 

Varuh je ugotovil, da zamuda roka ni bila krivda pobudnika. Kandidati so utemeljeno pričakovali, da jim bo sklep vročen pravočasno, da se bodo nato šele na podlagi seznanitve z vsebino tega sklepa odločili kako naprej. Tudi če bi bili kandidati izrecno seznanjeni (pa očitno niso bili), da sistem eVS omogoča oddajo prijave za vpis, čeprav še ne vedo, da v drugem roku niso sprejeti nikamor, od njih tega ni šlo izrecno zahtevati. Šele z vročitvijo sklepa so namreč nastopile njegove posledice, saj je bil kandidat šele takrat seznanjen s svojim pravnim položajem. Vsi študentje morajo imeti enake pogoje glede vpisa na univerzo, če izpolnjujejo vse potrebne pogoje. Posameznik ne more nositi posledic sistemskih napak. Prav to pa se je zgodilo v primeru pobudnika in ostalih 4 kandidatov, ki so se po navedbah UL znašli v enakem položaju kot pobudnik. Varuh je zato na UL posredoval stališče, da bi UL vsem kandidatom, ki so navajali, da so zamudili rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest zaradi prepozne vročitve sklepa, morala omogočiti naknaden vpis.

 

UL je sklenila slediti mnenju Varuha, vendar pa je z MIZŠ prejela sporočilo, da tega ni mogoče realizirati zaradi zamujenih rokov iz 40. člena ZVis[2].

 

Posledično je Varuh svoje stališče sporočili tudi MIZŠ. To mnenju Varuha ni sledilo. Kot bistveno je navedlo, da so bili vsi roki za vpis znani že z Razpisom, ki je bil objavljen 1. 2. 2020, ter Rokovnikom. Že vnaprej je bilo tako tudi kandidatom znano, da prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest in sam vpis v tem prijavnem roku potekata vzporedno, pri čemer je MIZŠ dodalo, da je datum 24. september šteti in razumeti kot datum vročitve sklepov. 

 

Pojasnila MIZŠ nas niso prepričala. Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno. V primeru pobudnika in ostalih kandidatov, ki so se po navedbah UL prav tako pritožili, da so zamudili rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest zaradi prepozne vročitve sklepa, smo ugotovili kršitev 2.,14. in 22. člena Ustave Republike Slovenije. Varuh meni, da bi vsi visokošolski zavodi morali v vseh tovrstnih primerih omogočiti naknaden vpis. Po mnenju Varuha mora MIZŠ tovrstne naknadne vpise dopustiti in se ne more sklicevati na roke iz 40. člena ZViS. 19.1 - 49 / 2020


[1] Novo priporočilo v Letnem poročilu za leto 2020.

[2] Ta določa, da se vpis v študijske programe z javno veljavnostjo opravi na podlagi javnega razpisa najpozneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.

Natisni: