Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Testiranje dijakov na prisotnost THC v slini v srednjih šolah

Varuh je obravnaval pobudo učiteljice praktičnega pouka v srednji strokovni šoli. Učiteljica je spraševala za mnenje in priporočila glede testiranja dijakov na prisotnost THC v njihovi slini. Navedla je, da v okviru poklicnih in strokovnih programov izvaja veliko praktičnega pouka. Večkrat se je že srečala z dijakom, za katerega je posumila, da je pod vplivom droge. Želela je stališče Varuha, ali bi z uporabo testerjev kršila katero od človekovih pravic. Napisala je še, da bi testiranje potekalo v svetovalni službi ob navzočnosti vsaj še enega strokovnega delavca. Namen takega testiranja bi bil izključno v zaščiti dijaka, ki pod vplivom droge ni sposoben slediti in opravljati praktičnega usposabljanja in ki s tem ogroža sebe in druge.

Pobudnici smo sporočili naše pomisleke. Uporaba testerjev na prisotnost droge po mnenju Varuha pomeni poseg v dijakovo pravico do zasebnosti, za posameznika morda tudi poseg v pravico do dostojanstva. Vendar pa imajo vsi dijaki tudi pravico do varnosti. Če bi tehtali med temi tremi pravicami, bi po našem mnenju pravica do varnosti bila pred drugima dvema. Šola je dolžna zagotavljati varnost dijakom na podlagi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja ter s področja varnosti in zdravja pri delu. Vendar pa za testiranje dijakov v šoli ni podlage v nobenem šolskem zakonu. Na izrecni zakonski podlagi bi bilo možno določbo o obveznem testiranju prisotnosti na drogo, če tako oceni posamezni strokovni delavec šole (učitelj, ravnatelj, svetovalni delavec), vnesti tudi v šolski red šole. Opozorili smo, da bi se smelo dobljene rezultate uporabiti zgolj za namen, za katerega je bila določba zapisana v šolski pravilnik (za zaščito dijaka pred nezgodo). Šolski red bi morali nato obravnavati dijaki na svojih šolskih organih (razredne skupnosti, skupnost vseh dijakov), obravnavati bi ga moral Svet staršev, sprejeti pa Svet šole. Po mnenju Varuha bi šele tako imeli ustrezno pravno podlago za uporabo testerjev na THC v slini.

Na podlagi povedanega bi bilo po našem mnenju bolj prav, da bi testiranje opravila ustrezna zdravstvena služba. Podatki o uživanju take ali drugačne droge so zdravstveni podatki in sodijo med tako imenovane občutljive osebne podatke, s katerimi bi morali posebej skrbno ravnati.

Ker je problem v srednjih šolah najbrž aktualen, smo nanj opozorili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V zvezi s problemom izvajanja testiranja na prisotnost droge pri posameznih dijakih v šoli smo pristojne zaprosili za njihovo stališče in opredelitev do mnenja Varuha. Prosili smo jih za pojasnilo, če po mnenju MIZŠ v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu obstaja zadostna pravna podlaga za izvajanje testiranja dijakov na prisotnost drog v šolah, saj ustrezne ureditve za ta problem v zakonih s področja srednješolskega izobraževanja ni.

Odgovor MIZŠ smo prejeli v postavljenem roku. V svojem odgovoru so pristojni pritrdili našim pomislekom. Poudarili so, da šolski predpisi ne določajo podrobneje pristojnosti in načinov za ugotavljanje morebitne prisotnosti drog oziroma alkohola pri dijakih v času pouka. Sam postopek ni dorečen, pa tudi praksa po trditvah MIZŠ ni znana. Pristojni v postopkih ugotavljanja prisotnosti droge ali alkohola svetujejo zgledovanje po delovnopravni zakonodaji. Po njihovem bi bilo to mogoče pod naslednjimi pogoji:

- izvedbo alkotesta naj opravi strokovno usposobljena in za to pooblaščena oseba (s pisnim pooblastilom) ob soglasju dijaka, če je postopek predviden v splošnih aktih šole (v šolskem redu);

- odvzem telesnih tekočin je mogoč le s privolitvijo dijaka in z izpovedjo prič ter dijaka samega.

V takih primerih so šole dolžne obvestiti pristojne organe pregona in policije, kamor spada področje posedovanje in uživanje prepovedanih substanc.

MIZŠ zaključuje svoj odgovor, da torej manjka ustrezna zakonska podlaga za izvedbo testiranja dijakov v šolah. Prav tako se strinja z mnenjem Varuha, da bi šlo v pimeru testiranj za pridobitev občutljivih osebnih podatkov, kjer prav tako ni urejeno njihovo shranjevanje in varovanje.

Varuh v zvezi z opisano problematiko predlaga MIZŠ, da čimprej pripravi ustrezne zakonske dopolnitve.5.8-34/2015

 

 

Natisni: