Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnaval poročilo Varuha za leto 2021

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes, 7. oktobra 2022, obravnaval 27. redno letno poročilo Varuha, ki se nanaša na njegovo pristojnost.

»Tudi leto 2021, na katero se poročilo nanaša je močno zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni. Glede na precej večje število klicev in pobud posameznic in posameznikov kot v preteklih letih je jasno, da je pandemija na številnih področjih povečala stiske ljudi. Ponovno smo prejeli kar tretjino več zadev kot pred letom 2020. Odnos države do najbolj ranljivih je njeno najboljše ogledalo. Človekove pravice niso nek oddaljen teoretičen pojem, ampak je nujno, da so dostopne vsakomur, prav tako ustrezni mehanizmi in pravna sredstva, da se kršitve odpravijo,« je poudaril varuh Svetina na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Varuh človekovih pravic je lani obravnaval 335 pobud s področja socialnega varstva, 193 pobud s področja delovnih razmerij in brezposelnosti in 218 pobud s področja otrokovih pravic. Največ kršitev je ugotovili na področju dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). »Da bi premaknili delovanje državnega aparata bližje posamezniku, izboljšali delo raznih organov, zakonodajo in njeno uresničevanje v praksi, v poročilu predlagamo 86 novih priporočil. Vsa so pomembna in nujna, da bomo tudi v prihodnje kot družba ohranili visok standard spoštovanja človekovih pravic. Večina naših preteklih priporočil, ki se nanašajo na delo tega odbora, ostaja neuresničenih. To je nesprejemljivo, posebej pa sem razočaran nad slabo odzivnostjo MDDSZ ,« je poudaril varuh Svetina.

Kot je dejal, je nesprejemljivo, da je ministrstvo zaradi nestrinjanja zavrnilo Varuhovo priporočilo, da pripravi spremembe zakonodaje tako, da bodo imeli vsi invalidi, tako tisti s statusom po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov kakor tudi tisti s statusom po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, primerljivo socialno varnost. Varuh zato priporočilo ponavlja, saj ne vidi utemeljenih razlogov za drugačno obravnavo.

»Pristojno ministrstvo ponovno pozivamo, da kočno začne izvajati deinstitucionalizacijo. Na to opozarjam že vse od začetka svojega mandata, pa se od takrat kaj bistvenega ni spremenilo. Neizvajanje deinstitucionalizacije pomeni kršitev Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Že večkrat sem izpostavil, da trenutno stanje ni v korist invalidov in da je Varuh kot institucija s statusom A po Pariških načelih, pripravljen prevzeti odgovorno in zahtevno nalogo, da postane neodvisno telo za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja te konvencije. Razočaran sem,  da je bil letos poleti brez posvetovanja z nami in kljub našemu predlogu, da smo pripravljeni prevzeti naloge tega neodvisnega telesa po Konvenciji, v zakonodajni postopek vložen predlog Zakona o Svetu za invalide RS. Predlog zakona namreč ne predvideva, da to prevzame Varuh človekovih pravic RS kot edina nacionalna institucija za človekove pravice v Sloveniji. Menim še, da je obrazložitev zakona zavajajoča in ne prikazuje prevladujoče ureditve v večini držav članic Evropske unije,« je še izpostavil varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic je zato poslanke in poslance pozval k razmisleku o predlagani ureditvi in o dejanski iskrenosti namer za vzpostavitev učinkovitega in neodvisnega telesa po vzoru večine članic EU, ki bo delovalo pluralno, strokovno in v skladu z mednarodnimi standardi ter tako varovalo, spodbujalo in spremljalo izvajanje Konvencije o pravicah invalidov. »Vloženi zakon v veliki meri pomeni tudi nepotrebno podvajanje pristojnosti neodvisnih državnih institucij, saj predvideva, da to nalogo prevzame Svet za invalide RS. Varuh pa je že zdaj pristojen za spremljanje implementacije mednarodnih standardov človekovih pravic v državi, torej tudi Konvencije o pravicah invalidov. Predlagana ureditev bi lahko posegla tudi v naše pristojnosti in poslanstvo,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: