Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Domnevno privilegiranje Romov

Očitki o neupravičenem privilegiranju pripadnikov romske skupnosti se pogosto nanašajo na prostorsko urejanje (prostorski akti, dovoljenja za gradnjo, ukrepi inšpekcij, zagotavljanje komunalne infrastrukture …), na vprašanja, povezana z varnostjo (policijska pooblastila, odmere kazni v postopkih o prekrških, v kazenskih zadevah …), na zaposlovanje, pa tudi glede kulturnih dejavnosti in šolanja. Enega takšnih dopisov smo prejeli skupaj z »oglasom«, ki so ga objavili tudi nekateri mediji, širil pa se je zlasti po elektronski pošti (Postanite Rom).

Ob našem obisku predstavnikov Zveze Romov so ti izrecno opozorili na spornost takšnega oglaševanja. Varuh je ob tem izrazil mnenje, da oglas docela neupravičeno pavšalno etiketira kar vse pripadnike romskega rodu (npr. kot črnograditelje, storilce prekrškov …) in da gre za neupravičeno stigmatiziranje celotne populacije Romov, ki izhaja iz negativnega predsodka oz. stereotipa o njih. V takšnem ravnanju je mogoče razbrati tudi znake izražanja nestrpnosti, nekateri pripadniki Romov se ob tem upravičeno čutijo odrinjene in osebno prizadete. 1.2-10/2004

Natisni: