Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kar dveletna zamuda pri odpošiljanju odločbe

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica z navedbo, da ji je bil že februarja 2020 priznan status žrtve vojnega nasilja, vendar pa da ji na tej podlagi še ni bila izračunana in izplačana odškodnina. Varuh je s poizvedovanjem pri Slovenskem državnem holdingu in Upravni enoti Ljubljana ugotovil, da slednja po pomoti ni posredovala pobudničine odločbe Slovenskemu državnemu holdingu. Po posredovanju Varuha se je po dveh letih od izdaje odločbe naposled to vendarle zgodilo, Varuh pa je v zadevi ugotovil neupravičeno zavlačevanje postopka in upravni enoti predlagal, naj skrbno preveri, ali v zadnjih štirih letih morda še kakšna odločba pomotoma ni bila odposlana.

* * *

Na Varuha se je obrnila pobudnica z navedbami, da ji je bil z odločbo Upravne enote Ljubljana (UE) 10. 2. 2020 priznan status žrtve vojnega nasilja; da je bila njena zadeva posredovana v nadaljnjo obravnavo na Slovenski državni holding, d. d. (SDH), vendar pa da od tam še ni prejela odgovora. Varuha je prosila za pomoč.

Ker je pobudnica v svojem dopisu navajala, da je do zamude pri odločanju prihajalo zaradi neaktivnosti SDH, se je Varuh za pojasnila sprva obrnil tja in pri tem ugotovil, da SDH odločba UE z 10. 2. 2020 sploh ni bila posredovana, zato do zamude pri odločanju s strani SDH ni prišlo. Nato je Varuh opravil poizvedbo še pri UE. Zanimalo ga je, ali je UE odločbo z 10. 2. 2020 poslala SDH, kdaj je to storila in kakšni so bili razlogi za morebitno zamudo pri tem pošiljanju oziroma za to, da omenjene odločbe morebiti (še) ni poslala na SDH. Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) namreč v prvem odstavku 12. člena med drugim določa, da upravna enota po uradni dolžnosti pošlje akt, s katerim je odločila o upravičencih in njihovih pravicah po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, Slovenski odškodninski družbi oziroma SDH,[1] ki izračuna in izplača odškodnino.

UE je Varuhu pojasnila, da podatki o pobudničini pravici po pravnomočnosti odločbe pomotoma niso bili posredovani SDH, za kar se ji opravičujejo. Pojasnili so, da je bil podatek o pobudničini pravici vnesen v evidenco Kurir, vendar pa da se po 18. 6. 2018 niso več izvajali avtomatski prenosi preko zunanjega sodelavca Comland. Zavedajo se, da zamuda za pobudnico ni prijetna in obžalujejo, da se glede tega ni že prej obrnila na njih, da bi zadevo rešili. Sporočili so, da so pobudničino odločbo SDH posredovali 25. 4. 2022.

Varuh je sklepno ugotovil, da je UE v obravnavani zadevi neupravičeno zavlačevala postopek (24. člen Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)) s tem, ko pravnomočne odločbe z 10. 2. 2020 o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja več kot dve leti ni poslala SDH, kot ji to nalaga 12. člen ZSPOZ. Ugotovljena kršitev je bila odpravljena s tem, da je UE po uspešnem posredovanju Varuha 25. 4. 2022 naposled le poslala odločbo SDH.

Vezano na pojasnilo UE o spremembi načina posredovanja odločb po 18. 6. 2018 pa je Varuh ob sklicevanju na 7. člen ZVarCP predlagal, da UE skrbno preveri, ali v zadnjih štirih letih morda še kakšna odločba, ki bi morala biti odposlana po uradni dolžnosti, pomotoma ni bila odposlana. 2.4-1/2022


[1] Slovenski državni holding, d. d., je nastal z dnem uveljavitve Zakona o Slovenskem državnem holdingu, 26. 4. 2014, s prevzemom pristojnosti in obveznosti s strani Slovenske odškodninske družbe.

Natisni: