Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev poročila Varuha za leto 2021 na zainteresiranih komisijah v Državnem svetu RS

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 14. septembra 2022, udeležil skupne seje pristojne Komisije za državno ureditev in zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu Republike Slovenije.

Prisotnim je predstavil 27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2021 in Poročilo o izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma za leto 2021, ki preventivno preprečuje mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

Varuh človekovih pravic (Varuh) je lani obravnaval skoraj 7000 zadev in ugotovil 276 kršitev pravic in drugih nepravilnosti, ki so se največkrat nanašale na načelo dobrega upravljanja, enakost pred zakonom, na načelo pravičnosti ter na kršitev pravice do socialne varnosti in zdravega življenjskega okolja. Največ kršitev je Varuh ugotovil s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Temu sledijo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Vlada Republike Slovenije in drugi. »Tudi lani je tako kot leto prej zaznamovala pandemija covida-19, ki je posegla v vse pore naše družbe. Ponovno smo prejeli kar tretjino več zadev kot pred letom 2020. Glede na večje število klicev in pobud posameznic in posameznikov je jasno, da je pandemija na številnih področjih povečala stiske ljudi. Nedopustno je, da država z nespoštovanjem in kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ta položaj še poslabšuje,« izpostavil varuh Svetina.

Za izgradnjo vključujoče družbe in za primer novih valov epidemije ter za reševanje ključnih sistemskih izzivov v Sloveniji Varuh človekovih pravic na podlagi vseh svojih dejavnosti v preteklem letu daje 86 novih priporočil. »Na področju varstva pravic invalidov dajemo 20 novih priporočil, zaskrbljujoče pa je, da večina naših priporočil glede invalidov ostaja neuresničenih. Ponavljam neuresničeno priporočilo, da vlada čim prej pripravi ustrezen predlog, da Republika Slovenija končno vzpostavi neodvisno telo za izvajanje Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov. Na to opozarjamo že 12 let. Že večkrat sem izpostavil, da trenutno stanje ni v korist invalidov in da je Varuh kot institucija s statusom A po Pariških načelih, pripravljen prevzeti to odgovorno in zahtevno nalogo. Žal se razen enega sestanka v lanskem letu, ni nič premaknilo,« je povedal varuh Svetina.

Položaj otrok je tudi lani ostal občutljiv, saj je pandemija še posebej vplivala na to ranljivo skupino. Institucija Varuha se pogosto srečuje s problemi socialne izključenosti in s posledicami revščine, medvrstniškega in spletnega nasilja, pereča so dolgotrajna rejništva in številne težave, ki so posledica ločitev staršev. »Ponovno opozarjam na pomen hitrega odločanja v vseh zadevah, ki se nanašajo na položaj in pravice otrok, predvsem v sodnih postopkih. Lani je 100 otrok dobilo zagovornika, ugotavljamo pa, da pomanjkanje sodnih izvedencev v družinskih zadevah lahko vodi v kršitve pravic otrok, zato od vlade in zdravniške zbornice pričakujem, da storita vse potrebno, da se nevzdržno stanje glede pomanjkanja sodnih izvedencev v družinskih zadevah v najkrajšem možnem času odpravi,« je izpostavil Svetina.

Varuh človekovih pravic je bil kritičen do priprave in sprejetja Zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega smo čakali več kot dve desetletji. »Razočarani smo, da zakon v premajhni meri zagotavlja človekove pravice starejših in invalidov, saj naše pripombe in predlogi večinoma niso bili upoštevani in sprejeti. Pristojne pozivam, da ugotovljene pomanjkljivosti čim prej odpravijo, če je potrebno tudi s spremembami zakona,« je še poudaril varuh.

Na področju zdravstvenega varstva je opozoril, da sta dostop do zdravnika in kakovost zdravljenje ključna elementa javnega zdravstva. Pristojne je pozval naj čim prej sprejmejo ukrepe za zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov družinske medicine, medicine dela, pedopsihiatrov, oftamologov in kliničnih psihologov.

 

 

 

 

Natisni: