Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tudi najemnikom postelje v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani lahko pripada subvencija najemnine

Pobudniku, ki biva v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani in ima v najemu posteljo, je center za socialno delo zavrnil vlogo za subvencijo najemnine z obrazložitvijo, da mu subvencija ne pripada, ker ni najemnik tržnega stanovanja/bivalne enote, ampak le postelje v bivalni enoti. Iz najemne pogodbe je izhajalo, da kot najemnik postelje souporablja skupno kuhinjo, jedilnico, pralnico in sejno sobo. Varuh je MDDZS pozval, da poda stališče. To je slednjič sporočilo, da se najem postelje v bivalnih enotah Skupnosti za mlade uvršča med najem bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje ter da je s tem izpolnjen pogoj po 28. členu ZUPJS in so najemniki lahko upravičeni do subvencioniranja najemnine, če izpolnjujejo tudi ostale pogoje za upravičenost do navedene pravice. Varuh je MDDSZ še predlagal, naj skladno s sprejetim stališčem uredi položaj vseh upravičencev do subvencije najemnine v bivalnih enotah Skupnosti za mlade.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki biva v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani (Skupnost za mlade)[1] in ima v najemu posteljo. Pobudniku je center za socialno delo (CSD) zavrnil vlogo za subvencijo najemnine z obrazložitvijo, da mu subvencija ne pripada, ker ni najemnik tržnega stanovanja/bivalne enote, ampak le postelje v bivalni enoti. Iz najemne pogodbe je izhajalo, da kot najemnik postelje souporablja skupno kuhinjo, jedilnico, pralnico in sejno sobo.

Varuh je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki je imelo v reševanju pobudnikovo pritožbo zoper odločbo CSD, posredoval mnenje, da gre tudi pri najemu postelje v bivalni enoti za najem bivalne enote[2] in da tudi najemniku take postelje pripada subvencija najemnine, če izpolnjuje tudi druge pogoje zanjo, ki jih določa 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). MDDSZ se z mnenjem Varuha ni strinjalo.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (Sklad), pri katerem je Varuh opravil poizvedbo, je potrdil, da je seznanjen s težavami najemnikov postelj pri uveljavljanju subvencije najemnine iz razloga, da je predmet najemne pogodbe samo postelja v bivalni enoti in ne bivalna enota. Tudi Sklad je bil mnenja, da veljavna zakonodaja dopušča tudi subvencioniranje bivanja v bivalnih enotah osebam, vključenim v predmetni pilotni projekt. Sklad je Varuha seznanil s svojimi dotedanjimi aktivnostmi za rešitev izpostavljene problematike in z mnenjem, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) medtem posredovalo MDDSZ-ju in je bilo skladno z mnenjem Varuha.

Varuh je MDDSZ predlagal, da problematiko še enkrat prouči in če bo vztrajalo pri svojem stališču, naj pojasni, ali bi glede na namen in cilj pilotnega projekta ter glede na to, kdo so upravičenci do najema postelje v bivalni enoti ter čemu je namenjena subvencija najemnine, tudi ti najemniki morali imeti pravico do subvencije najemnine. Če bi bilo MDDSZ mnenja, da bi do nje morali biti upravičeni, so Varuha zanimale aktivnosti MDDSZ za spremembo veljavne zakonodaje v tej smeri.

MDDSZ je odgovorilo, da je spremenilo svoje prvotno stališče oziroma sprejelo stališče, da se najem postelje v bivalnih enotah Skupnosti za mlade uvršča med najem bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje ter da je s tem izpolnjen pogoj po 28. členu ZUPJS in so najemniki lahko upravičeni do subvencioniranja najemnine, če izpolnjujejo tudi ostale pogoje za upravičenost do navedene pravice. Sporočilo je tudi, da skladno z navedenim stališčem že odloča v pritožbenih postopkih, s tem v zvezi je pripravilo tudi navodilo za centre za socialno delo.

Varuh je nato MDDSZ predlagal, da skladno s sprejetim stališčem uredi položaj vseh upravičencev do subvencije najemnine v bivalnih enotah Skupnosti za mlade, tudi tistih, o katerih pritožbah je bilo že odločeno in ki s pritožbo niso uspeli, ker je bilo stališče MDDSZ v času odločanja o njihovi pritožbi drugačno. MDDSZ je preverilo odločitve v zaključenih pritožbenih postopkih in ugotovilo, da takih primerov ni bilo oziroma da je bila zavrnjena le ena pritožba, zoper katero pa je bil sprožen socialni spor. 9.5-8/2022


[1] Stanovanjska skupnost za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani je pilotni projekt, ki je nastal na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25) z idejo in ciljem povečanja osamosvojitve mladih med 18. in 29. letom. Stanovanjska skupnost je v objektu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. V njem je 109 bivalnih enot s 171 posteljami. Bivalne enote so enoposteljne, dvoposteljne ali troposteljne, Sklad pa oddaja postelje v bivalni enoti. Do najema postelje v bivalni enoti so upravičeni mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, ki so državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic Evropske unije z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, stare od dopolnjenega 18. do vključno 29. leta in so popolno poslovno sposobne fizične osebe (pridobljeno na: www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/).

[2] Stanovanjske enote v vseh vrstah stanovanjskih stavb za posebne namene so bivalne enote, ki se glede na namen in način uporabe razvrščajo na bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje, bivalne enote s sanitarijami oziroma kopalnico in souporabo kuhinje ter bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo (drugi odstavek 6. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1)).

 

 

Natisni: