Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pomanjkljiva sledljivost upravnih postopkov pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  

Kršitelj: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 210. člen Zakona o splošnem upravnem postopku

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je julija letos obrnil pobudnik, ker še ni prejel odločbe o svojem zahtevku za priznanje pravice do starostne pokojnine, ki jo je vložil maja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zavod). Na Zavod se je v obdobju do izdaje odločbe dne 31. 8. 2022 obrnil vsaj dvakrat. Zavod je Varuhu potrdil, da je dejansko prišlo do zamude pri obravnavi pobudnikove zadeve, za kar se je opravičil. Razlogov za zamudo pa ni znal pojasniti.

Varuh je pobudo štel za utemeljeno. Zavod je namreč v konkretnem primeru z dolgotrajnim odločanjem o vlogi pobudnika prekršil določila Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) in tudi načelo dobrega upravljanja, s tem pa je ogrozil ustavno načelo pravne varnosti.

Varuh od Zavoda pričakuje, da bo v prihodnje odločal brez zavlačevanja ter skladno z zakonskimi roki. Hkrati je Zavod opozoril, da gre že za tretji tak primer letos, ki ga je obravnaval Varuh,[1] čeprav ga je na pomen sledljivosti upravnega postopka opomnili že v letu 2021.[2] Varuh je sprejeli tudi odločitev, da bo pomanjkljivo sledljivost zadev na ZPIZ v okviru svojih pooblastil podrobneje proučili, če bo do njih v prihodnje spet prihajalo. 9.1-7/2022


[1] Zadevi Varuha št: 9.1-6/2022 ter 9.2-26/2021 (Za prvo navedeno zadevo glej: www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/na-vloge-posameznikov-se-je-treba-odzivati/).

[2] Zadeva Varuha št. 9.1-2/2021 (Glej: www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/pomanjkljiva-sledljivost-upravnega-postopka-predstavlja-krsitev-nacela-dobrega-upravljanja/).

Natisni: