Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Državni preventivni mehanizmi v Grčiji o nadzoru enot za duševno zdravje v zaporskih ustanovah

Neprebojna šipa

Namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih, vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM), se je 1. in 2. junija v Solunu udeležil prvega srečanje članov mreže SEE NPM Network v letu 2023, ki ga je kot predsedujoči mreži organiziral grški ombudsman. Tema tokratnega srečanja je bila nadzorovanje enot za duševno zdravje v zaporskih ustanovah.

Namestnik Šelih je predstavil zagotavljanje psihiatrične zdravstvene oskrbe zaprtih oseb v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora. Povedal je, da v Sloveniji nimamo zaporskih bolnišnic oziroma posebnih bolnišničnih prostorov v zavodih za prestajanje kazni zapora. Zaprte osebe (pripornike in zaporniki) se zato, če je to potrebno, zdravi v splošnih zdravstvenih zavodih oziroma bolnišnicah. V času hospitalizacije jih po potrebi varujejo pravosodni policisti. Izjema je le psihiatrično zdravljenje. To se za zaprte osebe izvaja v Enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (enota). Če je torej zaradi težav v duševnem zdravju potrebna hospitalizacija katere od zaprtih oseb, se ta izvede v tej enoti. V njej se izvaja tudi varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu za storilce, ki so storili protipravno dejanje v stanju neprištevnosti ali kaznivo dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, če se izpolnjeni drugi zakonski pogoji. Po potrebi se v tej enoti izvaja tudi opazovanje zaradi izdelave psihiatričnega izvedenskega mnenja glede prištevnosti ali sposobnosti za udeležbo v sodnem postopku, je še dejal namestnik varuha Ivan Šelih.

Udeležene je seznanil, da je Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pod okriljem ministrstva za zdravje, za varnost pa v njej skrbijo pravosodni policisti, ki so zaposleni na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pod okriljem Ministrstva za pravosodje. »V državnem preventivnem mehanizmu v Sloveniji ocenjujemo, da enota predstavlja dobro rešitev za psihiatrično zdravljenje zaprtih oseb, saj ga zdravstveno osebje zagotavlja v zdravstveni ustanovi, raven kvalitete zdravljenja pa je enaka kot za ostalo populacijo,« je dejal Šelih.

Nanizal je tudi nekatera priporočila za izboljšanje razmer, ki jih je DPM podal ob dosedanjih obiskih enote. Nanašajo se na prezasedenost enote, pomanjkanje osebja, uporabo posebnih varovalnih ukrepov (npr. glede pogostosti uporabe, trajanja, zagotavljanja zasebnosti…), možnosti gibanja na prostem, uporabe pižam, preprečevanje medsebojnega nasilja, hišni red, ureditev videoklicev, uporabo pritožbenih poti, ureditev prostorov (npr. za obiske) in drugo.

Člani mreže so ob koncu srečanja sprejeli zaključke in izmenjali poglede o nadaljnjem delu mreže.

* * *

Zaključki 1. srečanja mreže NPM za jugovzhodno Evropo (South-East Europe (SEE) NPM Network) v letu 2023 o "Spremljanju enot za duševno zdravje v zaporskih ustanovah", Solun, 1.–2. junij 2023 (neuradni prevod izvornega besedila v angleškem jeziku)

1.     Težave z duševnim zdravjem prevladujejo med zaporniško populacijo in predstavljajo velike izzive za pristojne organe glede zagotavljanja enakovrednega zdravljenja.

2.     Psihiatrične bolnišnice v zaporih, psihiatrični oddelki v zaporskih ustanovah ali forenzične enote v bolnišnicah morajo združevati varovanje z individualizirano psihiatrično oskrbo. Narediti je treba korake, ki bodo zagotovili, da varnostni zadržki ne prevladajo nad zdravstveno oskrbo. Posebno pozornost je treba nameniti mladoletnikom in drugim osebam, za katere obstaja dvojno tveganje ranljivosti.

3.     Enote za duševno zdravje v zaporih bi morale zagotavljati zadostne materialne pogoje in terapevtsko okolje. Prostori bi morali biti tudi primerno opremljeni, imeti dovolj osebja in se ravnati po pravilih, ki so združljiva z zdravniško odgovornostjo in znanstveno etiko. Namestitev ali hospitalizacija zaprte osebe s težavami v duševnem zdravju v prej omenjene ustanove se ne bi smela nikoli zgoditi brez zdravniške ocene. Psihosocialne, rehabilitacijske in rekreacijske dejavnosti (svetovanje, psihoterapija, delovna terapija, fizične aktivnosti na prostem itd.) bi morale biti del načrta zdravljenja.

4.     Treba je zagotoviti stroge meje in jasno razdelitev odgovornosti med zdravstvenim osebjem in varnostnim osebjem. Omejevalne ukrepe in zatekanje k omejitvi prostosti/izolaciji je treba uporabiti kot zadnjo možnost in jih mora vedno odobriti zdravnik. Pridržana oseba mora biti temeljito obveščena o kaznovalnem ali varovalnem značaju ukrepa.

5.     Medicinsko, negovalno in varovalno osebje mora biti primerno kvalificirano, stalno in multidisciplinarno (zdravstveni strokovnjaki, psihologi, delovni terapevti, socialni delavci itd.). Osebje mora imeti omogočeno vseživljenjsko izobraževanje, predvsem v smislu tehnik umirjanja, obravnave bolnikov s težavami v duševnem zdravju, izogibanja tveganjem samopoškodovanja in samomora. Interdisciplinarnost raznolikih postopkov v zaporskih psihiatričnih enotah  kliče po sodelovanju in usklajevanju med pristojnimi ministrstvi, vključno z ministrstvom za zdravje.

6.     Svobodna in informirana privolitev v psihiatrično zdravljenje, omejevanje prekomernega jemanja zdravil kot sredstva za nadzor zaporniške populacije, ustrezna zdravstvena dokumentacija/vodenje evidenc in zaupnost so prednostna vprašanja pri spremljanju enot za duševno zdravje zaprtih oseb.

7.     Nadzor zunanjih nadzornih organov mora biti stalen. Izvajanje rednih inšpekcijskih pregledov na kraju samem in nadaljnjih obiskov za preverjanje izvajanja priporočil je primeren način za izpolnjevanje pristojnosti državnih preventivnih mehanizmov. Člani mreže SEE NPM Network si ves čas prizadevajo za prisotnost zdravnika v nadzorni ekipi, ki bi okrepila sposobnost DPM za učinkovit nadzor nad kraji odvzema prostosti.

8.     Zaporske oblasti in drugi deležniki bi morali resno razmisliti o tem, da lahko neustrezna raven skrbi za duševno zdravje zaprtih oseb predstavlja nečloveško in ponižujoče ravnanje in pogosto to tudi je.

Natisni: