Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuhinje na dnevih prekškovnega prava

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Bledu 17. in 18. maja 2018 udeležil 13. dnevov prekrškovnega prava, osrednjega strokovnega posvetovanje pravnikov in drugih strokovnjakov s področja prekrškov. Srečanje je bilo namenjeno pridobivanju novih znanj, obravnavani aktualnih vprašanj in izmenjavi izkušenj pri obravnavanju prekrškov v vsakodnevni praski s strani različnih organov, tako prekškovnih in tudi sodišč.

Tudi Varuh človekovih pravic RS (Varu) vsako leto obravnava kar nekaj pobud, ki so povezane s postopkom o prekršku.Največ pobud na tem področju se sicer nanaša na nezadovoljstvo z izrečenimi globami oziroma sprejetimi odločitvami v postopku o prekršku z zatrjevanji o nepravilnosti, do katerih naj bi prišlo v postopku. Tako kot vsa leta doslej so na primer tudi v letu 2017 prevladovale pobude, povezane z udeležbo v cestnem prometu in policijo kot prekrškovnim organom, v nekaterih primerih pa tudi z ravnanjem redarjev.

Med obravnavanimi temami 13. dnevov prerkškovnega prava so tako bila vprašanja razmejitve med kaznivimi dejanji in prekrški, da ne bi prišlo do kršitve načela ne bis in idem; ugotavljanju resnice v prekrškovnem pravu; prekrškovni politiki države in občin na primeru prostorskih zadev; izbranim temam (hitrega) postopka o prekršku ter aktualnim vprašanjem in novostim prerkškovnega prava na področju cestnega prometa. V okviru slednjega je bil obravnavan tudi prerkškovni postopek na podlagi ugotovitev nadzornika parkirišča v nekaterih od naših občin in t.i. nadomestna parkirnina, s katero se storilec prekrška lahko izogne posredovanju pisnega predloga oškodovanca prekrškovnemu organu (občinskemu redarstvu), da bi storilcu prekrška  izdal pisno odločbo, s katero bi ugotovil storitev prekrška.

V tej zvezi je namestnik Šelih udeležence srečanja seznanil, da izpostavljeno problematiko že obravnava tudi Varuh in jo nanjo opozoril tako Ministrstvo za pravosodje in tudi Ministrstvo za infrastrukturo. Obe ministrstvi soglašata, da gre pri tem za prakso, ki ni skladna s sistemskih zakonom na področju prekrškov – Zakonom o prekrških, saj (v sicer omejenim) obsegu omogoča obid prekrškovnega postopka, odpira vprašanja enakosti obravnave storilcev o prekršku in drugo. Ker sta ministrstvi zagotovili nadaljnje ukrepanje, vključno z ukrepi po določbah Zakona o lokalni samoupravi, bo Varuh reševanje izpostavljene problematike še naprej pozorno spremljal, po potrebi pa tudi sam ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. 

Natisni: