Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodni zaostanki kot eden od negativnih učinkov epidemije covid-19

Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo zaradi dolgotrajnosti prednostne nepravdne zadeve zaradi postavitve pod skrbništvo, ki se je na Okrajnem sodišču v Kranju vodila pod opr. št. II N 132/2019 in v kateri je nastopala kot predlagateljica.

Okrajno sodišče v Kranju je na našo poizvedbo o časovnem poteku zadeve pobudnice pojasnilo, da gre razloge za zastoj pri obravnavanju zadeve, poleg števila zadev, ki jih ima v delu razpravljajoča sodnica, iskati zlasti v spletu splošno znanih okoliščin v zvezi z epidemijo covid-19, ko se je po 13. 3. 2020 ustavilo delo sodišča glede poslovanja s strankami in so bili v zadevah preklicani že vsi razpisani naroki, zaradi česar so nastali zaostanki pri obravnavanju (tudi prednostnih) zadev. Dodatne zamude je predstavljal tudi spremenjen način dela, zlasti izjemno pogoste videokonference, ki jih je treba pripraviti po predhodnem dogovoru z institucijami, v katerih so nameščene osebe, ki naj se jih postavi pod skrbništvo, saj je bil dostop v te institucije omejen oziroma prepovedan.

Skladno s 24. členom Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) Varuh ne obravnava zadev, ki so še v teku pred sodiščem, razen v primeru neupravičenega zavlačevanja postopka iz razlogov na strani sodišča in/ali očitne zlorabe oblasti. Na podlagi razpoložljivih podatkov v obravnavanem primeru ni bilo mogoče ugotoviti obstoja katere od navedenih okoliščin, ki bi sicer lahko bile podlaga za morebitno nadaljnje posredovanje Varuha. Razlogi, zaradi katerih v zadevi še ni bila sprejeta končna odločitev, po naši presoji niso bile v sferi sodišča, ampak v (objektivnih) okoliščinah, na katere sodišče v pretežni meri ni moglo vplivati. Za primer, da bi (znova) menila, da sodišče ne odloča brez nepotrebnega odlašanja, pa smo pobudnico seznanili z možnostmi, ki jih za primere dolgotrajnega sojenja predvideva Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). 15.3 - 115/2020

Natisni: