Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o predlogu za ustavitev izvršbe

Če terjatev upnika ni poravnana v celoti, ni podlage za izdajo sklepa o ustavitvi izvršbe. Kljub temu pa je prav, da sodišče tudi v takšnem primeru o morebitnem predlogu dolžnika za ustavitev izvršbe odloči brez nepotrebnega odlašanja.

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) izpostavila, da je njen partner, dolžnik v izvršilnem postopku Okrajnega sodišča v Velenju opr. št. I 448/2016, dolg že v celoti poplačal in je o tem tudi že obvestil izvršilno sodišče. Slednje pa še vedno ni izdalo sklepa o ustavitvi izvršbe.

Okrajno sodišče v Velenju je sporočilo, da dolžnik terjatve upnice še ni poravnal v celoti. Na podlagi opravljenega izračuna upničine terjatve je sodišče ugotovilo, da znaša dolžnikova obveznost na dan 4. 1. 2018 še vedno 6.330,97 EUR.

Sodišče je pojasnilo tudi, da dolžnik res na izvršilno sodišče z vlogami z dne 25. 5. 2017, z dne 20. 6. 2017 in z dne 14. 12. 2017 podal zahtevo za takojšnjo ustavitev izvršilnega postopka ter izbris zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi pri njegovih nepremičninah, vendar pravne podlage za ustavitev izvršbe (še) ni bilo, saj sta sklep o izvršbi z dne 7. 7. 2016 in sklep o nadaljevanju izvršbe na nepremičnine z dne 28. 7. 2016 pravnomočna, terjatev upnice pa še vedno ni v celoti poplačana. Prav tako upnica tudi ni podala umika predloga za izvršbo v celoti. Sodišče pa je pojasnilo tudi, da je po tem, ko je vloge dolžnika skladno z načelom kontradiktornosti poslalo upnici v izjavo, odločilo o predlogu dolžnika za ustavitev izvršbe s sklepom z dne 4. 1. 2018, tako da je predlog dolžnika zavrnilo.

Iz odgovora Okrajnega sodišča v Velenju je bilo tako moč ugotoviti, da partner pobudnice terjatve upnice še vedno ni poplačal. To je bil tudi razlog, zaradi katerega sodišče njegovemu predlogu za ustavitev izvršbe ni sledilo. Pobudnico smo seznanili, da bo njen partner, če bo menil, da izračun sodišča o preostanku njegove obveznosti ni pravilen, lahko to dokazoval v okviru samega izvršilnega postopka z (novo) vlogo za ustavitev izvršbe, podkrepljeno z dokazili, na podlagi katerih bo tudi sodišče lahko ugotovilo, da je terjatev v celoti poplačana.

Na podlagi razpoložljivih podatkov tako ni bilo mogoče ugotoviti podlage za naše nadaljnje posredovanje na Okrajnem sodišču v Velenju. Slednje je, najverjetneje tudi zaradi naše intervencije, končno odločilo tudi o vlogah partnerja pobudnice za ustavitev izvršbe. Ker je (očitno šele) naše posredovanje spodbudilo Okrajno sodišče v Velenju, da je odločilo o vlogah za ustavitev izvršbe, smo našo intervencijo ocenili za uspešno, pobudo pa za utemeljeno, saj sodišče o vlogah dolžnika, ki ju je vložil v mesecu maju in juniju 2017 do našega posredovanja še ni odločilo, za takšno ravnanje pa ni navedlo utemeljenega razloga. 15.0-56/2017

Natisni: