Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Hitrejša pot do odškodnine za žrtve nasilnih naklepnih dejanj

Pod pogoji, ki jih določa Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD), so žrtve nasilnih naklepnih dejanj upravičene do odškodnine. O priznanju odškodnine odloči posebna komisija z odločbo. Odločbo mora komisija izdati v 90 dneh od dneva prejema popolne zahteve. Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Pogoj za izplačilo odškodnine je pravnomočna odločba o priznanju odškodnine, ki se pošlje Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije.

Kadar je zoper dokončen upravni akt dovoljeno sodno varstvo, dobi upravni akt lastnost pravnomočnosti po izteku roka za vložitev tožbe v upravnem sporu, če ta ni bila vložena ali ni bila vložena pravočasno, oziroma po pravnomočnosti sodne odločbe ali sklepa, s katerim je sodni postopek končan. Če z zakonom ni predvideno, da se aktivno legitimirani tožniki lahko odpovedo pravici do sodnega varstva, takšne izjave nimajo pravnega učinka in ne morejo vplivati na nastanek pravnomočnosti. Na ravni sistemskih predpisov kot sta Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) in Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) takšna možnost namreč ni vzpostavljena. Glede na navedeno je Ministrstvo za pravosodje, ki za komisijo opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge, v zadevi, ki se je nanašala na dolgotrajnost izplačila priznane odškodnine, pojasnilo, da morebitna odpoved pravici do sodnega varstva v postopkih zahtev za priznanje odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ne glede na obliko, v kateri je izjava dana, ne more vplivati na nastanek pravnomočnosti, ker to ni izrecno dovoljeno z ZOZKD.

Upoštevajoč, da je le žrtev kaznivega dejanja aktivno legitimirana za vložitev tožbe v postopku po ZOZKD, ki pa ne ureja morebitne odpovedi pravici do sodnega varstva, je Varuh ministrstvo povprašal, ali morda ob naslednji noveli ZOZKD razmišlja o vzpostavitvi takšne možnosti. Varuh ocenjuje, da bi bila takšna ureditev žrtvi kaznivega dejanja bolj prijazna, saj bi skrajšala pot do izplačila priznane odškodnine.

Ministrstvo je v zvezi z zakonodajnimi spremembami in dopolnitvami ZOZKD sporočilo, da je v okviru predvidenih predlogov sprememb zakona poleg drugih institutov preučilo tudi možnost uvedbe instituta odpovedi pravici do sodnega varstva. Soglašalo je, da bi se z navedenim znatno skrajšal čas izplačila odškodnine, zato je našo pobudo ocenilo kot zaželeno in v skladu z varstvom interesov strank v postopku ter napovedalo, da bo zato vključena med predloge sprememb zakona. Sporočilo ministrstva smo pozdravili, saj pričakujemo, da bodo napovedane zakonske spremembe žrtvi kaznivega dejanja, če se bo za to odločila, skrajšale pot do izplačila priznane odškodnine. 15.0-5/2021

Natisni: