Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prezrta pritožba pobudnika zoper delo policistov

Postopek pritožbe po ZNPPol je pomemben instrument, ki prispeva k varovanju človekovih pravic, zato je tovrstnim vlogam treba posvetiti vso potrebno skrb in pozornost, predvsem pa jih je treba obravnavati skladno z določbami tega zakona. S prezrtjem pritožbe zoper delo policistov je lahko onemogočen dostop do meritorne presoje v pritožbi zatrjevanih kršitev, kar pomeni poseg v pravni interes pritožnika, ki ga vzpostavlja in varuje ZNPPol z uvedbo in ureditvijo pritožbenega postopka.

* * *

Pobudnik, ki je menil, da policisti, ki so ga 2. 3. 2021 ustavili med vožnjo v prometu in z njim vodili policijski postopek, niso ravnali zakonito, je na MNZ naslovil pripombe na delo policistov. Namesto pričakovanega odgovora MNZ je prejel odgovor komandirja Policijske postaje (PP) Šentilj, zoper policiste katere se je pritoževal. Prejeta pojasnila ga niso zadovoljila, zato je z novo vlogo vztrajal pri svojih pripombah na delo policistov in se pri tem skliceval tudi na 146. in 147. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol).

Tokrat mu je odgovorila Policijska uprava Maribor, ki mu je v odgovoru predstavila zakonsko podlago za uporabo policijskih pooblastil ter njihov pomen in namen, ni pa se opredelila do okoliščin njegove ustavitve, kot jih je opisoval pobudnik, kot tudi ne do okoliščin policijskega postopka, zaradi katerih je vložil pripombe oziroma pritožbo. Zato je z vlogo, naslovljeno na Sektor za pritožbe zoper policijo MNZ z dne 31. 3. 2021, na to posebej opozoril in znova zahteval, da se okoliščine njegove ustavitve in policijskega postopka preverijo. Pri tem se je skliceval tako na ZNPPol kot tudi na 5. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). To vlogo je v vednost poslal Generalnemu direktorju policije in MNZ. Odgovora nanjo ni prejel, zato se je obrnil na Varuha.

Varuh je presodil, da bi v opisanem primeru lahko bili podani pogoji za posredovanje Varuha, če o pritožbi, ki jo je vložil, ni bilo odločeno skladno z določbami ZNPPol, zato je v zvezi z okoliščinami obravnavanja njegovih vlog opravil poizvedbo pri MNZ.

To je sporočilo, da je bila pritožba pobudnika, poslana Sektorju za pritožbe zoper policijo MNZ 31. 3. 2021, žal spregledana, kar je MNZ ugotovilo šele po prejemu poizvedbe Varuha. Vso dokumentacijo je nemudoma posredovalo PP Šentilj, da pobudnikove vloge skladno z določbami ZNPPol preizkusi in ugotovi ali gre za pritožbo, ali je ta dopustna in pravočasna ter ali jo je vložila upravičena oseba. Če bo ugotovljeno, da pritožba izpolnjuje pogoje za obravnavanje v pritožbenem postopku, je MNZ zagotovilo, da se bo izvedel pomiritveni postopek v skladu s 149. in 150. členom ZNPPol ter v skladu s 5. členom Pravilnika o reševanju pritožb zoper delo policistov. MNZ je hkrati pobudnika z dopisom seznanilo s tem, da se bo njegova pritožba obravnavala skladno z določbami ZNPPol in Pravilnika o reševanju pritožb, za spregled njegove pritožbe pa se mu je tudi opravičilo.

Tudi v tem primeru je Varuh pobudo štel za utemeljeno, posredovanje Varuha pa se je izkazalo kot uspešno, saj je očitno, da je prav na podlagi njegovega posredovanja MNZ pristopilo k obravnavanju pritožbe pobudnika po postopku, kot ga za reševanje pritožb zoper ravnanje policistov predpisuje ZNPPol. 16.1-21/2021

 

 

Natisni: