Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uradni zaznamek o izvajanju opravil med pridržanjem

Lisice na pasu policista - simbolna slika

Varuh človekovih pravic je pri preverjanju informacij v obravnavanem primeru ugotovil nepravilnosti v uradnem zaznamku, ki ga kronološko vodijo policisti od začetka do zaključka pridržanja skladno s Priročnikom za izvajanje policijskih pridržanj. Pristojne je upozoril, da je uradni zaznamek o izvajanju opravil med pridržanjem/zadržanjem javna listina. To pomeni, da zanj velja zakonska domneva, da je njegova vsebina resnična in da torej to, kar v ta uradni zaznamek ni vpisano, tudi ni bilo opravljeno razen, če se pozneje izkaže (kar je večkrat težko ali celo nemogoče), da je bilo. Varuh je podal priporočilo, da se policiste ob rednih usposabljanjih in dodatnem izobraževanju redno opozarja na pomembnost skrbnega, točnega in kronološkega vpisovanja vseh podatkov v uradne zaznamke, po potrebi pa v tem delu tudi dopolniti priročnik z natančnejšimi navodili.


* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je v zvezi s smrtjo pripornice na Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) naslovil poizvedbo. Ta je v odgovoru na poizvedbo med drugim sporočila, da je bila pripornica v Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig sprejeta iz policijskega pridržanja na Policijski postaji (PP) Brežice. Bila je lačna, saj je po njenih navedbah med pridržanjem prejela le dva obroka hrane, poleg tega naj ne bi imela možnosti sprehoda.

Navedb pripornice ni bilo mogoče preveriti drugače kot z obiskom PP Brežice in Sektorja kriminalistične policije (SKP) Policijske uprave (PU) Novo mesto, ki je odredil pridržanje. Na tej podlagi je Varuh ugotovil, da je pridržanje pobudnice trajalo od 21. 11. 2022 od 21.47 do 23. 11. 2022 do 14.00. V uradnem zaznamku o izvajanju opravil med pridržanjem/zadržanjem je bilo zavedeno, da je bila pridržana nameščena v prostor št. 3, medtem ko je bil v elektronski evidenci FIO vnesen prostor za pridržanje št. 5. Poleg tega v tem uradnem zaznamku ni zabeleženo, da bi ji bil na večer pričetka pridržanja ponujen hladni obrok, kot tudi ne naslednje jutro. Prvi obrok, ki ga je dobila, je bil topel obrok naslednji dan po pridržanju ob 10.50. Tega dne je prejela zvečer po vrnitvi s sodišča in sprehoda še suhi obrok. Naslednje jutro znova ni prejela suhega obroka (zajtrka), ob 10.48 pa je prejela topel obrok. Pozneje je bila odpeljana na sodišče in se v prostore pridržanja ni več vrnila. Po podatkih, vnesenih v uradni zaznamek, je bila pobudnica v prostor, namenjen bivanju na prostem, odpeljana šestkrat, od tega dvakrat tudi ponoči, zato Varuh v tem delu ni zaznal kršitev.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je Varuh v poizvedbi opozoril na dolžnost zagotavljanja vseh obrokov, ki pripadajo pridržanim osebam na dan pridržanja (dva suha in en topel obrok),[2] in zahteval pojasnilo, zakaj v tem primeru pridržani osebi obroki niso bili zagotovljeni, kot tudi, zakaj se številka prostora za pridržanje, v katerega je bila nameščena pridržana oseba, v uradnem zaznamku razlikuje od številke prostora, vpisane v FIO evidenco.

MNZ je ugotovilo, da v tem primeru pridržanja policisti PP Brežice niso ravnali v skladu s Priročnikom za izvajanje policijskih pridržanj, ker v uradni zaznamek o izvajanju opravil med pridržanjem/zadržanjem niso evidentirali, da je bil imenovani ob sprejemu v pridržanje dan suhi obrok, kot tudi ne, da ga je ta odklonila in da ji je bil obrok vseeno puščen v prostoru za pridržanje. Pojasnilo je še, da je bila pridržana dejansko nameščena v prostor št. 3, ki je naveden v uradnem zaznamku, do napake pri vpisu številke prostora je prišlo v evidenci FIO, kar pa je bilo ugotovljeno šele po obisku predstavnikov Varuha na PP Brežice in SKP PU Novo mesto in je bilo isti dan tudi popravljeno. MNZ ob tem ni posebej sporočilo, kako bo poskrbljeno, da se podobne napake ne bodo ponavljale.

Upoštevajoč ugotovljene nepravilnosti v tem primeru je Varuh MNZ predlagal, da se policiste ob rednem usposabljanju in dodatnem izobraževanju, pa tudi sicer, redno opozarja na pomembnost skrbnega, točnega in kronološkega vpisovanja vseh podatkov v uradni zaznamek o izvajanju opravil med pridržanjem/zadržanjem skladno s točko 4.1 Priročnika za izvajanje policijskih pridržanj (Ljubljana, 2021) in da se po potrebi v tem delu tudi dopolni priročnik z natančnejšimi navodili. 16.1-1/2023


[1] Priročnik policijskih pridržanj, Ljubljana 2021, točka 4.1.

[2] Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj iz leta 2021 v točki 3.7.4. med drugim določa, da morajo biti osebi, pridržani nad 12 ur, zagotovljeni trije obroki hrane (od tega en topel obrok) na dan ob običajnih urah. Drugim pridržanim osebam praviloma pripadajo suhi obroki hrane. Osebam, ki so pridržane do 12 ur, mora policist prvi suhi obrok praviloma zagotoviti po 4–5 urah pridržanja, v nadaljevanju pa na 5 ur. Pri tem se čim bolj upošteva tudi dnevni čas, ki je sicer običajen za zaužitje posameznega obroka, in stanje osebe. Ponoči (od 22. do 7. ure) se pridržanim osebam, če počivajo, prehrana praviloma ne zagotavlja. Izbiro vrste obroka ter čas zaužitja policist zapiše v uradnem zaznamku o pridržanju, zapiše pa tudi, če pridržana oseba hrano odkloni. Če zaradi daljšega pridržanja oseba prejme več obrokov, je treba zapisati vsakokratno izbiro in čas zaužitja obroka. Oseba se hrani v prostoru za pridržanje ali v drugem prostoru policije, če razmere temu ustrezajo. Če v prostoru za pridržanje ni umivalnika, je osebi treba zagotoviti, da si pred jedjo in po njej umije roke, ter jo seznaniti, da ima za zaužitje obroka na voljo 30 minut.

Natisni: