Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nepravilnosti v obravnavanju prijave protipravnega ravnanja

Kršitelj: Policijska postaja Žalec
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Policija mora po prejemu kazenske ovadbe oziroma predloga za pregon k zbiranju obvestil in dokazov pristopiti brez nepotrebnega odlašanja, skladno s četrtim odstavkom 147. člena ZKP pa je dolžna s kazensko ovadbo seznaniti državnega tožilca. Policist je skladno z drugim odstavkom 148. člena ZKP dolžan sestaviti zapisnik ali uradni zaznamek o vseh dejstvih in okoliščinah, ki se ugotovijo pri posameznih dejanjih in utegnejo biti pomembne za kazenski postopek.

* * *

Pobudnik je Varuha seznanil, da je zaradi kaznivega dejanja po drugem odstavku 285. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) na Policijsko postajo (PP) Žalec naslovil pisno prijavo protipravnega dejanja zoper soseda, ki naj bi namerno zasul oziroma odstranil mejnik, ki je označeval mejo med parcelama obeh sosedov. Njegove prijave PP Žalec več kot sedem mesecev ni obravnavala, zato je pobudnik o tem pisno obvestil Policijsko upravo (PU) Celje in pozneje tudi Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Šele po več kot devetih mesecih od vložene prijave je pobudnika obiskal policist PP Žalec. O njegovi prijavi oziroma kazenski ovadbi do časa, ko se je obrnil na Varuha, še vedno ni bilo odločeno.  

Varuh je s poizvedbo pri MNZ preveril časovne okoliščine obravnavanja pobudnikove ovadbe, kot tudi, ali je bil z vloženo ovadbo seznanjen državni tožilec. MNZ je sporočilo, da je bila prijava kaznivega dejanja knjižena v evidenci PP Žalec 24. 5. 2021 in dodeljena v reševanje policistu. Policist je 22. 6. 2021 napisal zaznavo za sum kaznivega dejanja, nato pa je bilo kot prvo dejanje policista v smeri zbiranja obvestil in dokazov evidentirano zaprosilo Geodetski upravi Žalec s 14. 2. 2022. Istega dne je policist zbral obvestila od osumljenca, ki je dejanje zanikal. MNZ je sporočilo tudi, da PP Žalec pristojnega državnega tožilstva ni seznanila z obravnavo suma predmetnega kaznivega dejanja in da bo z njo seznanjeno, ko bo PP Žalec skladno z devetim odstavkom 148. člena ZKP na tožilstvo podala kazensko ovadbo ali poročilo v skladu z desetim odstavkom istega člena ZKP. Kot razlog za dolgotrajno obravnavanje ovadbe pobudnika je PP Žalec navedla zbiranje dokumentacije in dokazov v konkretni zadevi. Hkrati je MNZ Varuha obvestilo, da so bile na PP Žalec ugotovljene nepravilnosti oziroma odstopanja glede daljših rokov reševanja zadev s področja kriminalitete in neobveščanja pristojnega državnega tožilstva že v okviru splošnega nadzora in da se bo odprava ugotovljenih nepravilnosti ugotavljala v ponovitvenem nadzoru.

Povzeta pojasnila MNZ Varuha niso povsem zadovoljila, saj MNZ ni zavzelo jasnega stališča do očitno počasnega obravnavanja kazenske ovadbe in do neobveščanja državnega tožilstva v konkretnem primeru. Na MNZ je zato naslovil dodatno poizvedbo, ali bodo sprejeti tudi vsi potrebni ukrepi za odpravo nepravilnosti v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri obravnavi predmetne kazenske ovadbe.

MNZ je tokrat sporočilo, da je po ugotovitvah PU Celje obravnava ovadbe pobudnika trajala predolgo, nepravilen pa je bil tudi postopek glede obveščanja državnega tožilstva. V skladu s četrtim odstavkom 147. člena ZKP je namreč treba kazensko ovadbo državnemu tožilstvu podati najpozneje v 30 dneh, če to iz utemeljenih razlogov (npr. zaradi zbiranja obvestil) ni mogoče, pa se na tožilstvo poda vmesno poročilo, v katerem je treba utemeljiti zakaj ni bilo mogoče podati kazenske ovadbe. Kot razlog, zakaj je bilo prvo dejanje policije v zvezi s preiskavo suma storitve kaznivega dejanja opravljeno šele po osmih mesecih od prijave kaznivega dejanja, je PP Žalec pojasnila, da so se v tem času zbirala obvestila tudi od bližnjih stanovalcev, ker ni bilo pridobljenih koristnih informacij, policisti o tem niso pisali pisnih aktov. MNZ pa je sporočilo, da tudi iz poročila, ki je bilo poslano na Okrožno državno tožilstvu v Celju, ni razvidna dejavnost policistov vse do 14. 2. 2022, ko je policist Območno geodetsko upravo Velenje, Geodetsko pisarno Žalec, pisno zaprosil za dokumentacijo. Istega dne je policist pridobil tudi izjavo od osumljenca.

MNZ je ponovno zagotovilo, da bo odpravo ugotovljenih nepravilnosti znova preverjalo v ponovitvenem nadzoru, če te ne bodo odpravljene, pa bodo ustrezno ukrepalo.

Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno. Ob tem ne gre prezreti, da ugotovljenih nepravilnosti v primeru obravnavanja te (in drugih) kazenske ovadbe ni mogoče odpraviti – zamujenega časa od prijave kaznivega dejanja do začetka zbiranja obvestil in dokazov namreč na noben način ni mogoče nadomestiti. Enakega pomena je tudi pravočasno obveščanje o sprejetju kazenske ovadbe pristojnega državnega tožilca, saj ta lahko usmerja delo policistov in jim lahko postavi tudi časovne okvire, v katerih je treba opraviti posamezno dejanje. Pojasnilom PP Žalec o tem, da so policisti zbirali obvestila, a niso pisali 'pisnih aktov', ni mogoče slediti, saj je skladno z drugim odstavkom 148. člena ZKP policist dolžan sestaviti zapisnik ali uradni zaznamek o vseh dejstvih in okoliščinah, ki se ugotovijo pri posameznih dejanjih in utegnejo biti pomembne za kazenski postopek, in o predmetih, ki so bili najdeni ali zaseženi; poleg tega pa, kot je sporočilo MNZ, niti v poročilu državnemu tožilstvu ni navedeno, da bi policist od prejema prijave do 14. 2. 2022 kakorkoli zbiral obvestila. Po stališču Varuha je kakršnokoli zbiranje obvestil (tudi neformalno) z namenom preveritve suma storitve kaznivega dejanja uradno dejanje, o katerem je treba sestaviti zapisnik ali uradni zaznamek, saj je tudi podatek o tem, da določena oseba ni seznanjena z določenimi okoliščinami, lahko pomembna informacija pri nadaljnjem preiskovanju in nenazadnje tudi pri odločitvi oškodovanca, ali bo v primeru zavrženja kazenske ovadbe sam nadaljeval oziroma prevzel pregon osumljenca. Zato bi moral policist pogovore z 'bližnjimi stanovalci', če jih je opravil, tudi ustrezno evidentirati.

Varuh je tako izrazil pričakovanje, da bo MNZ uresničilo njegovo priporočilo, da v ponovljenem nadzoru v obravnavanju te in drugih kazenskih ovadb na PP Žalec skrbno razišče hitrost in ustreznost zbiranja obvestil in dokazov kot tudi obveščanje pristojnega državnega tožilstva in poskrbi, da se podoben primer obravnavanja kazenske ovadbe ne bo ponovil, kar je MNZ sicer tudi zagotovilo. 16.1-8/2022

 

 

 

Natisni: