Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Državni zbor je na plenarni seji obravnaval poročili Varuha za leto 2021

Državni zbor Republike Slovenije je danes, 27. oktobra 2022, obravnaval 27. letno poročilo Varuha človekovih pravic in poročilo o izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma. Tudi leto 2021, na katero se poročili nanašata, je močno zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni. »Glede na precej večje število klicev in pobud posameznic in posameznikov kot v preteklih letih je jasno, da je pandemija na številnih področjih povečala stiske ljudi. Ponovno smo prejeli kar tretjino več zadev kot pred letom 2020. Obravnavali smo skoraj 7000 zadev, od tega smo na lastno pobudo odprli 77 širših vprašanj in ugotovili 276 kršitev pravic in drugih nepravilnosti. Največ kršitev, kar 63, smo ugotovili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, temu sledijo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Vlada Republike Slovenije in drugi,« je v uvodu poudaril varuh Peter Svetina.

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da se ministrstva, vladne službe, občine in druge javne institucije pravočasno in argumentirano odzovejo na prejete predloge. »Državni birokratski aparat mora biti dostopen in prijazen do prebivalk in prebivalcev, žal pa je pogosto odtujen in brezčuten. Veliko posameznikov se zaradi neodzivnosti, počasnega odločanja ali nerazumevanja, obrača na nas. Vsak državni uradnik bi se moral zavedati, da lahko s svojim odnosom do dela in do ljudi pomembno vpliva na življenja posameznikov. Lani smo obravnavali pobudo, ko je trajalo kar tri leta, da je pristojni organ rešil pritožbo za premestitev iz enega od domov za starejše v drugega. Takšno dolgotrajno odločanje je povsem nesprejemljivo,« je bil kritičen Svetina.

Kot je poudaril, je dogajanje v času pandemije samo še bolj utrdilo njegovo prepričanje, kako zelo pomembne so za delovanje demokratične države in družbe neodvisne državne institucije. »Po polovici svojega mandata opozarjam, da se neodvisne državne institucije soočamo s spodkopavanjem našega delovanja, predvsem s strani oblasti in odločevalcev, ko in če se naše delovanje, odločitve ali priporočila ne skladajo z njihovimi političnimi cilji. Takšni poskusi politizacije neodvisnih državnih institucij kažejo na slabo razumevanje delovanja sodobnih demokracij. Pričakujem spoštovanje naše neodvisnosti in samostojnosti, tudi finančne avtonomije, na kar državo opozarja tudi Evropska komisija v svojem poročilu o stanju pravne države v Sloveniji,« je izpostavil varuh. 

V aktualnem poročilu Varuh predlaga 86 novih priporočil. »Naša priporočila izhajajo predvsem iz konkretnih pobud posameznic in posameznikov. Naslavljajo odpravo kršitev njihovih pravic in zmanjševanje stisk, s katerimi se v vsakdanjem življenju sooča vse več ljudi. Veliko pozornosti smo namenjali različnim ranljivim skupinam. Nesprejemljivo je, da katerokoli ranljivo skupino odrivamo na rob družbe in ne upoštevamo njihovih z ustavo zagotovljenih pravic,« je dejal varuh.

Institucija Varuha človekovih pravic se je tudi lani veliko ukvarjala s pravicami otrok. »Opozarjali smo na pomen hitrega odločanja in upoštevanja največjih koristi otroka v vseh zadevah v sodnih in drugih postopkih. Pri tem je izrednega pomena dovoljšne število sodnih izvedencev v družinskih zadevah, saj njihovo pomanjkanje, ki je v Sloveniji izredno kritično, lahko vodi v kršitve pravic otrok. Zato od vlade in Zdravniške zbornice pričakujem, da to nevzdržno stanje glede pomanjkanja sodnih izvedencev v najkrajšem možnem času odpravita,« je poudaril varuh človekovih pravic.

Glede starejših je bila lani osrednja tema priprava in sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega smo čakali več kot dve desetletji. »Razočarani smo, da zakon v premajhni meri zagotavlja človekove pravice starejših in invalidov, saj naše pripombe in predlogi večinoma niso bili upoštevani in sprejeti. Pristojne pozivam, da ugotovljene pomanjkljivosti čim prej odpravijo, če je potrebno tudi s spremembami zakona,« je bil jasen Svetina.

Poslankam in poslancem je predstavil tudi poročilo Državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki je lani obiskal 60 krajev odvzema prostosti. »V posebnih socialnovarstvenih zavodih smo preverjali predvsem prezasedenost varovanih oddelkov, kar vpliva na kakovost bivanja vseh stanovalcev, predstavlja pa tudi večjo obremenitev zaposlenih. Nevzdržne razmere na teh oddelkih, ki trajajo že več kot deset let lahko nedvomno opredelimo kot grdo ravnanje s stanovalci, za kar pa je odgovorna država,« je ob predstavitvi poročila DPM še povedal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: