Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stike med starši in otroki lahko omejuje izključno sodišče


Pri Varuhu se že leta srečujemo s težavo pri izvajanju stikov staršev in otrok, ki jih je center za socialno delo staršem odvzel. Na problem smo opozorili že v letu 2011. Takrat je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti vsem centrom za socialno delo poslalo okrožnico  o določitvi in izvajanju stikov v primerih odvzema otroka. V okrožnici ministrstvo  centre za socialno delo opozarja na nujnost, da se sočasno z odvzemom otroka sodišču poda predlog za določitev obsega oziroma prepoved stikov. Sicer namreč prihaja do tega, da o stikih staršev in otroka de facto odločajo centri za socialno delo, ki za to nimajo pravne podlage. Pomanjkanje pravne podlage za tovrstno odločanje pa tudi pomeni, da zoper takšno odločitev centra za socialno delo ni na voljo neposrednega pravnega varstva.

Pri delu centrov za socialno delo tovrstno problematiko še zaznavamo. V obravnavanem primeru smo center za socialno delo na težavo opozorili in le-ta je nato sprejel sklep, da bo na sodišče nemudoma podal ustrezen predlog za ureditev stikov.

Ponavljamo svoje opozorilo, da vsako odločanje o stikih staršev in odvzetih otrok na centru za socialno delo, ki za to nima pristojnosti, pomeni poseg v pravice otrok in staršev, če ni hkrati z odvzemom oblikovan in na sodišče podan predlog za ustrezno ureditev stikov, po potrebi skupaj s predlogom za izdajo začasne odredbe. 11.3-10/2017


Natisni: