Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pedopsihiatrična obravnava otrok in mladostnikov (Kdor čaka, dočaka?)

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je več let opozarjal na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v bolnišnicah skupaj z odraslimi. Že v Letnem poročilu Varuha za leto 2016 smo zapisali, da smo imeli več sestankov s pristojnimi in se seznanili z ovirami, da bi končno organizirali poseben zaprti oddelek za pedopsihiatrično obravnavo otrok. Dogovorjeno je bilo, da bo Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (UPK Ljubljana) prenovila del svojih prostorov in jih opremila v skladu s strokovnimi zahtevami za delo z otroki. Dogajanje smo ves čas skrbno spremljali in si prizadevali za čimprejšnjouresničitev.

Ministrstvo za zdravje (MZ) nam je oktobra 2017 pojasnilo, da so prostori za vzpostavitev varovanega psihiatričnega oddelka za otroke in mladostnike v okviru UPK Ljubljana, adaptirani, Zdravstveni svet pa je na seji septembra 2017 podal odobritev za začetek izvajanja programa. Ministrica za zdravje nam je na srečanju novembra 2017 zagotovila, da so finančna sredstva zagotovljena in da se načrtuje financiranje in pričetek izvajanja dejavnosti s 1. 12. 2017. Financiranje je bilo za leto 2017 zagotovljeno z Aneksom št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 ter za leto 2018 s sprejetjem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018.

Veseli nas, da so finančna sredstva za delovanje varovanega oddelka za otroke in mladostnike končno zagotovljena. Vendar pa so v vmesnem obdobju potekli vsi razumni roki za pričetek izvajanja programa, ki je po mnenju stroke kot tudi po našem mnenju nujno potreben. S tem je MZ kršilo pravice otrok iz 56. člena Ustave Republike Slovenije in načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic.

3.4-48/2016


Natisni: