Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vsake oči imajo svojega malarja

Šola nas je zaprosila za mnenje glede slike, ki so jo učenci šole pri likovnem krožku naslikali na eno od sten šole. Slikali so temo pomladi in naslikali zelenega moža, obdanega z metulji.

Po nastanku slike je naključni obiskovalec šole v medijih s širšo obrazložitvijo opozoril na neprimernost slike, saj naj bi vzbujala asociacijo na "zasvojenca, ki kadi marihuano". Vprašanje je prišlo tudi do Sveta staršev šole, ki je sprejel sklep, da takšna slika ne sodi v šolo.

Ravnatelj šola je menil, da slika ni sporna. Poleg tega je slika avtorsko delo učencev, ki so jo naslikali. Izbris slike bi podal učencem in zaposlenim jasno sporočilo, da bo vsako delo, ki nekaterim ne bo všeč, odstranjeno, s čimer prihaja do zatiranja svobodnega ustvarjanja učencev ter motiviranega in kreativnega dela učiteljev.

Šoli smo pojasnili, da slika nesporno je avtorsko delo otrok, čeprav so za različna vprašanja okoli avtorskih pravic pomembne tudi podrobnosti, saj so upravičenja iz naslova avtorske pravice lahko odvisna tudi od internih aktov šole, ki urejajo ustvarjanje avtorskih del učencev šole pod mentorstvom zaposlenih šole.

Menimo, da lahko vsako sliko, kot katerokoli drugo stvar, vsak vidi skozi svoje oči, vseeno pa je treba pri razmisleku o tem, ali je neka vsebina sprejemljiva za šolski prostor, ocenjevati zgolj tisto, kar je nedvomno sporočilo. Strinjamo se s stališčem šole, da je nevarno, če se avtorsko delo preganja zaradi subjektivnih pogledov posameznikov na pomen avtorskega dela. V naši pristojnosti sicer ni ocenjevanje novinarskih ali drugačnih medijskih prispevkov ali umetniških del, vendar iz prispevka, s katerim smo se seznanili in je sprožil odločitev Sveta staršev šole, izhaja, da je slika sporna zgolj zaradi asociacije avtorja prispevka. Ta se naslanja na dve dejstvi, in sicer, da zeleni mož, kar naj bi po pojasnilu šole slika predstavljala, ne more biti zeleni mož (Zeleni Jurij), saj ne ustreza opisom na Wikipediji, predvsem v tem, da ni nikjer nobenih rastlinskih listov, in da mož na sliki kadi. Avtor prispevka opozarja na to, da kadi (najverjetneje) vodno pipo, čeprav iskanje pojma vodna pipa na isti Wikipediji prikaže pripomočke, ki niso niti najmanj podobni naslikanemu. Isti spletni vir tudi pojasnjuje, da se vodna pipa uporablja predvsem za kajenje tobaka in to ni pripomoček, ki bi, če bi dejansko bil naslikan, nujno kazal na kajenje marihuane, kot je mogoče razbrati iz prispevka.

Menimo sicer, da se bo s tem, ko se na spletu pojavlja zapis, ki poskuša utemeljiti, da je na zadevni sliki naslikan "zasvojenec, ki kadi marihuano", verjetno širil tudi tovrstni pogled na sliko, saj tovrsten zapis gotovo pomaga pri ustvarjanju podobnih asociacij, kot se je porodila avtorju zapisa, tudi pri drugih osebah. Vendar pa navedeno ne sme pomeniti, da je delo treba odstraniti zgolj zato, ker je nekdo v takšnem širjenju svojega pogleda uspešen.

Po našem mnenju stališče Sveta staršev šole ne zavezuje k odstranitvi slike, saj le-ta ne spodbuja k širjenju prepovedanih drog, niti sicer ni v nasprotju s pravnim redom ali moralo, ta organ pa skladno z določbo 66. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja tudi nima tovrstnih pooblastil. Upoštevanje odločitve Sveta staršev bi pravzaprav pomenilo uvajanje neke vrste nadzora (cenzuro) nad izdelki učencev, vendar brez izdelanih objektivnih in strokovnih meril. 21.0-5/2018
 

Natisni: