Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Hitra in učinkovita obravnava suma nasilja nad otrokom ni mogoča, če se obračamo stran

Varuh človekovih pravic je prepričan, da je v primeru zaznane potencialne ogroženosti mladoletnih in drugih posebej ranljivih, nezmožnih skrbi zase, edina možna reakcija oblastnih organov hitra in učinkovita reakcija. Prvi predpogoj za hitro in učinkovito reakcijo pa je, da je oblastni organ sploh seznanjen s potencialno ogrožajočimi okoliščinami. Pri tem pa imamo največkrat ključno vlogo sorodniki, sosedje, prijatelji, mimoidoči, ki lahko o stvareh, ki jih vidimo, molčimo ali pač ne.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel pismo, iz katerega je bilo mogoče razbrati, da nasilje nad mladoletno žrtvijo nasilja ni bilo ustrezno obravnavano. Varuh je pismo nemudoma odstopil v obravnavo Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ) in krajevno pristojnemu centru za socialno delo (CSD). Avtorja pisma je Varuh s tem seznanil, skupaj s poudarkom, kako pomembno je, da posameznik, ki je priča nasilju, še posebej nad šibkejšimi, slabotnimi, ranljivimi, o videnem ne molči.

CSD je Varuha takoj obvestil, da je začel postopek ugotavljanja morebitne ogroženosti mladoletne osebe. IRSŠŠ pa je Varuha seznanil, da je bil takoj po odstopu prijave izveden izredni inšpekcijski nadzor, v katerem je bila ugotovljena kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini, saj šola vse do prihoda inšpektorja ni obvestila CSD ali policije o okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se nad učenko izvaja nasilje v družini, prav tako CSD ni poslal pisne prijave nasilja skupaj z zapisom dogodka, čeprav je bil ta izdelan že mesec in štiri dni nazaj, k prijavi nasilja pa je bil ravnatelj večkrat tudi pozvan s strani strokovnih delavcev šole. Ravnateljeva opustitev takojšnje prijave opaženih okoliščin predstavlja tudi kršitev 23. alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. IRSŠŠ je sume storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, tudi že naznanil policiji. Zaradi teže ugotovljene kršitve bo IRSŠŠ Svetu šole na podlagi Zakona o šolski inšpekciji predlagal razrešitev ravnatelja.

Varuh primer izpostavlja po eni strani kot primer pomembnosti sodelovanja vseh pri zaščiti pred nasiljem, saj nasilje pogosto ostane neprepoznano in neobravnavano, ker se ljudje, ki so mu priča, obračajo stran. Po drugi strani pa Varuh primer izpostavlja kot primer odlične, ne zgolj dobre, prakse. V izrazitem nasprotju z mnogimi primeri, ko Varuh pri delu državnih organov, nosilcev javnih pooblastil ali organov lokalne oblasti prepoznava neutemeljeno dolgotrajnost postopkov, je pri konkretnem primeru navdušujoče, da je bil odziv IRSŠŠ tak, da bi ga Varuh z veseljem srečeval vedno. Takoj so bile preučene in na licu mesta preverjene trditve iz prijave. Že dva dni po tem, ko je bila zadeva odstopljena IRSŠŠ, je bil na podlagi intervencije IRSŠŠ na šoli izveden prvi sestanek internega tima za pomoč učenki, IRSŠŠ je brez odlašanja v obravnavo zadeve vključil druge pristojne in skladno s svojimi ugotovitvami tudi sam ukrepa na vse razpoložljive načine.

Za mladoletno osebo v konkretni obravnavani zadevi je bilo odločilno, da se je našel posameznik, ki je bil z nasiljem seznanjen in se ni obrnil stran, ter državni organ, ki je prejeto informacijo obravnaval hitro in učinkovito. Trenutek, ko se tak sum nasilja odkrije, bi namreč moral predstavljati trenutek, ko je domnevna žrtev nasilja zagotovo zaščitena pred kakršnimkoli potencialnim nadaljevanjem nasilja. 21.6-5/2022

Natisni: