Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mati do Varuha zaradi ovir pri vključitvi dijakinje v zavarovanje

Pobudnica se je obrnila na nas s težavo pri vključitvi mladoletne hčerke v obvezno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni pri opravljanju obvezne prakse. Pobudničina hči je sicer zavarovana po materi, ki ima sklenjeno zavarovanje v Republiki Avstriji, se pa šola v Republiki Sloveniji, kjer je tudi želela opraviti obvezno prakso.

V zvezi s tem smo opravili poizvedbo pri Ministrstvu za zdravje, ki je pojasnilo, da so za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po 17. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) obvezno zavarovane zgolj osebe, ki so hkrati tudi zavarovanci po 15. členu ZZVZZ. Kot pravno podlago za takšno sklepanje so navedli določbo drugega odstavka 5. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila), ki določa, da so zavarovanci iz 15. člena ZZVZZ ter njihovi družinski člani, ki jih opredeljujeta 20. člen ZZVZZ in 9. člen Pravil, ki so na usposabljanju ali opravljajo delo oziroma izvajajo aktivnosti iz 17. in 18. člena zakona, iz tega naslova obvezno zavarovani tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Ministrstvu za zdravje smo posredovali svoje mnenje, da ZZVZZ v 17. členu in drugih določbah ne opredeljuje dodatnih pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Navedeni člen določa, da so za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovani tudi učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah. Navedena pravica se omejuje z vsebino Pravil, ki kot podzakonski akt ne smejo na novo določati pravic in obveznosti, kot to ugotavlja tudi Ustavno sodišče RS v svoji odločbi U-I-50/97 z dne 16. 12. 1999. Pravila kot splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, so opredelila dodatni pogoj za vključitev v obvezno zavarovanje po 17. členu ZZVZZ, s čimer so zožila zakonsko ureditev in prekoračila okvir, ki je dopuščen podzakonskemu aktu, oziroma aktu, izdanemu za izvrševanje javnih pooblastil, saj ta ne sme spremeniti, omejiti ali samostojno urediti pravic in obveznosti, ker jih lahko v skladu z načeli delitve oblasti ureja le zakon. Glede na navedeno po našem mnenju določba drugega odstavka 5. člena Pravil, ki nima podlage v določilih ZZVZZ krši načelo legalitete iz drugega odstavka 120. člena in tretjega odstavka 153. člena Ustave RS.

Ministrstvo za zdravje RS nam je sporočilo, da se problematike zavedajo in jo bodo skušali razrešiti skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 9.3-29/2018

Natisni: