Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja delovno z generalnim direktorjem URSIKS-a

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnika Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel ter svetovalci Varuha mag. Uroš Kovačič, Robert Gačnik, spec., in Liana Kalčina so v petek, 27. 10. 2017, na delovni obisk sprejeli generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Jožeta Podržaja ter njegovi sodelavki Lucijo Božikov in Janjo Pahor Mohorič.

Zvočni posnetek izjave, ki so po srečanju dali varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in generalni direktor URSIKS


V pogovoru so pozornost namenili vprašanjem problematike zaprtih oseb v Republiki Sloveniji, zadnjim dogodkom v ZPKZ Ljubljana in Dob pri Mirni, uresničevanju Varuhovih priporočil s področja pobud pripornikov in obsojencev in priporočil Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT), Strategiji URSIKS, nameščanju in premeščanju obsojencev v svobodnejše režime prestajanja kazni ter kadrovski problematiki na področju pravosodnih policistov.

Varuhinja in njena namestnika so izrazili zadovoljstvo glede sodelovanja Varuha z URSIKS ter njihovo odzivnostjo pri obravnavi konkretnih pobud ali širših vprašanj, tudi tistih, ki jih zaznava Državni preventivni mehanizem proti mučenju (DPM), ki deluje v okviru Varuha pri preventivnih obiskih zavodov za prestajanje kazni zapora. Direktor Jože Podržaj je uvodoma varuhinji predal novejšo (v slovenski jezik prevedeno) publikacijo dokumentov Sveta Evrope Boj proti slabemu ravnanju v zaporu. Prejeli so jo sicer vsi zaposleni v URSIKS oziroma zavodih za prestajanje kazni zapora, saj je priročnik za delavce v zaporih o varstvu človekovih pravic zaprtih oseb.

Uvodoma so pozornost namenili kadrovski problematiki osebja, zlasti vprašanjem števila zaposlenih, opravljanja in plačila nadur pravosodnih policistov in zagotavljanja pogojev za njihov nujen počitek ter materialnim pogojem dela. Direktor Podržaj je predstavil trenutno kadrovsko stanje ter poudaril, da se je število zaposlenih v preteklem obdobju zaradi varčevalnih ukrepov in novih obveznosti (npr. forenzična psihiatrija) zmanjšalo do te mere, da je bilo delo večkrat zelo oteženo. Vlada RS je letos obravnavala kadrovsko problematiko Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in sprejela sklep o zaposlitveni 30 novih pravosodnih policistov. Varuh izraža zadovoljstvo nad to odločitvijo vlade, ki bo omogočila boljše kadrovske pogoje, vendar hkrati opozarja, da bo treba dolgoročno vendarle razmišljati o še večjem številu pravosodnih policistov ter zlasti povečanju števila strokovnih delavcev, ki neposredno delajo z obsojenimi osebami, da bi se izboljšala kakovosti dela za vrnitev v družbo.  

Varuh ob tem opozarja, da kadrovske težave (kot je pomanjkanje števila pravosodnih policistov) ne bi smele vplivati na možnosti pravočasnega udeleževanja zaprtih oseb na sodnih obravnavah ali možnosti obiska zdravnika ali specialista zunaj zaporske ustanove. Položaj zaprtih starejših ljudi in invalidov je še posebno občutljiv in temu vprašanju je Varuh v letu 2017 namenil pozornost in opravil več posebnih tematskih obiskov. Z ugotovitvami in priporočili teh obiskov bo javnost kmalu obveščena.

Varuh je zadovoljen z dejstvom, da dobro potekajo priprave za gradnjo novega ljubljanskega zapora , ki naj bi ga začeli graditi leta 2018 in naj bi bil končani leta 2021. S tem bodo namreč odpravljeni številni problemi, zaradi katerih je bila Slovenija že prepoznana kot kršiteljica Evropske konvencije o človekovih pravicah in uresničena nekatera priporočila Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Varuh pričakuje, da bodo za njegovo izgradnjo zagotovljena stabilna finančna sredstva tudi v naslednjih letih.

Udeleženci pogovora so se strinjali, da je pomembno, da so za delo obsojencev in njihovo vključevanje v druge koristne in organizirane aktivnosti zagotovljene ustrezne možnosti. Ob tem pa so se dotaknili tudi ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaprtih oseb, ki jo Varuh sedaj natančno preučuje.

Natisni: