Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pristojnost nadzora nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v socialno varstvenem zavodu

Varuh je ob obisku enega izmed domov za starejših v vlogi DPM v letu 2013 med drugim ugotovil, da so bili posebni varovalni ukrepi (PVU) uporabljeni pri stanovalcu izven varovanega oddelka, kar je v nasprotju z določbo 29. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).

ZDZdr v prvem odstavku 104. členu določa, da inšpekcijski nadzor nad delom izvajalcev psihiatričnega zdravljenja opravlja Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). Drugi odstavek istega člena pa določa, da inšpekcijski nadzor nad delom izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov izvaja socialna inšpekcija v okviru Inšpektorata RS za delo. Poleg tega je v 107. členu ZDZdr določeno, da se z globo od 200 do 2.100 evrov kaznuje za prekršek zdravnik kot posameznik oziroma oseba v socialno varstvenem zavodu kot posameznik, če ne izvaja PVU v skladu s tretjim, šestim in sedmim odstavkom 29. člena ZDZdr oziroma izvaja PVU dlje časa kot je to določeno v četrtem odstavku ZDZdr.

ZIRS je pojasnil, da je v skladu z drugim odstavkom 104. člena ZDZdr za nadzor nad delom izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov pristojna Socialna inšpekcija v okviru Inšpektorata RS za delo, zato je bilo naše poročilo o obisku odstopljeno v reševanje tej inšpekciji. Socialna inšpekcija pa je zadevo odstopila Ministrstvu za zdravje s pojasnili, da PVU v skladu z 29. členom ZDZdr odredi zdravnik, njihovo izvajanje in spremljanje izvaja zdravstveno osebje, dokumentacija o uporabi PVU pa se vodi in hrani v zdravstveni dokumentaciji osebe. Zaradi navedenega po njeni presoji sodi izvajanje PVU med zdravstvene storitve, ki po drugem odstavku 104. člena ZDZdr niso pristojnost Socialne inšpekcije. Na to se je znova odzval ZIRS, ki mu je bil dopis Socialne inšpekcije odstopljen v reševanje. ZIRS je dodatno pojasnil, da iz definicije PVU (29. člen ZDZdr) ne izhaja, da je PVU zdravstvena storitev, ampak gre le za ukrep, ki se ga uporabi zaradi omogočanja samega zdravljenja osebe. Peti odstavek istega člena pa ne določa le obveznosti psihiatričnih bolnišnic in socialno varstvenih zavodov po vpisovanju podatkov o izvajanju PVU v zdravstveno dokumentacijo osebe, temveč tudi obveznost vzpostavitve in vodenja posebne evidence v skladu z drugim odstavkom 99. člena ZDZdr. ZIRS pri izvajalcih psihiatričnega zdravljenja preverja ali le-ti vodijo to evidenco, ali ima evidenca vse zahtevne elemente in, ali je bila pri odreditvi PVU upoštevana časovna omejitev trajanja. Pri tem utemeljenost odreditve PVU ni preverjena, saj to presega pristojnost ZIRS. Če bi se podvomilo v utemeljenost odreditve oziroma strokovnost same izvedbe PVU, bi zadevo v tem delu ZIRS odstopil v reševanje Zdravniški zbornici Slovenije oziroma drugi ustrezni zbornici ali Ministrstvu za zdravje. Dalje ZIRS še navaja, da glede na navedbo Socialne inšpekcije, da PVU odredi zdravnik, to odredbo lahko v skladu s sedmim odstavkom 29. člena PVU v socialno varstvenih zavodih poleg zdravnika odredi in izvaja tudi strokovni delavec. ZIRS je v nadaljevanju utemeljil svoje mnenje še s tem, da socialno varstveni zavodi ne sodijo med izvajalce psihiatričnega zdravljenja, ki so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena ZDZdr in kot takšni ne sodijo pod nadzor ZIRS. Poleg že navedenega ZIRS podaja še več utemeljitev, ki jih ne ponavljamo, saj so vsa usmerjena v utemeljitev nepristojnosti ZIRS do nadzora nad PVU v socialno varstvenih zavodih. ZIRS je tako na podlagi podanih navedb menil, da nadzor nad PVU v okviru socialno varstvenih zavodov sodi pod okrilje Socialne inšpekcije.

Glede na določbe 107. člena ZDZdr in pojasnila obeh inšpekcij se nam je postavilo vprašanje, kako se v praksi sploh uresničujejo določbe 107. člena ZDZdr. Kot smo lahko ugotovili sta se obe inšpekciji izrekli za nepristojni za nadzor PVU v socialno varstvenih zavodih. Zato smo se obrnili na Inšpekcijski svet pri Ministrstvu za notranje zadeve s predlogom, da v okviru svojih pristojnosti (sodelovanje pri reševanju vprašanj s področja pristojnosti posameznih inšpekcij) obravnava izpostavljeni stališči ZIRS in Socialne inšpekcije in nam sporoči svoje mnenje oziroma poda svoje ugotovitve o tem, katera inšpekcija je pristojna za izvajanje nadzora PVU v socialno varstvenih zavodih.

Izpostavljeno problematiko je obravnaval odbor za pravno področje Inšpekcijskega sveta, ki je sporočil, da se je tekom razprave izkazalo, da je v konkretni zadevi pravzaprav šlo za nejasnosti glede razlage določb ZDZdr in ne za spor o pristojnosti med ZIRS in Socialno inšpekcijo. Udeleženci razprave so nato soglasno sprejeli stališče, da je v konkretni zadevi in tudi sicer, nad izvajalci socialno varstvenih storitev, kot jih ureja ZDZdr kot lex specialis, za izvedbo inšpekcijskega nadzora pristojna Socialna inšpekcija. 12.2-25/2013

Natisni: