Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Logična zanka »Kavelj 22« v odločbah sodišč


Zagovornik je Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) seznanil s položajem pobudnika, ki se je na podlagi odločbe Okrožnega sodišča v Kopru nahajal v priporu. Pobudi je priložil sklep tega sodišča, s katerim je bilo ugodeno predlogu zagovornika. Sodišče je sklenilo, da se pripor zoper obtoženega v zadevi Okrožnega sodišča v Kopru odpravi z dnem, ko bo nastopil prestajanje kazni zapora po sodbi Okrožnega sodišča v Novem mestu. Ker do premestitve pobudnika iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper, kjer se je nahajal v priporu, v ZPKZ Ljubljana, v katerem naj bi na podlagi obvestila Okrožnega sodišča v Novem mestu prestajal zaporno kazen, ni prišlo, je zagovornik predlagal, da Varuh na primeren način urgira pri ZPKZ Koper, da bo zavod spoštoval pravnomočni sklep o odpravi pripora in pobudnika premestil v ZPKZ Ljubljana.

Zagovornik je ob tem tudi navedel, da je pri Okrožnem sodišču v Kopru že urgiral za posredovanje omenjenega sklepa o odpravi pripora zavodu, ker naj bi mu pobudnik dejal, da mu je bilo s strani zavoda pojasnjeno, da zavod sklepa o odpravi pripora še ni prejel. Posledično pa mu je sodišče sporočilo, da je bil sklep zavodu poslan že pred časom.

Upoštevajoč določbe Zakona o kazenskem postopku (ZKP) sodišče praviloma ob odpravi pripora odredi tudi izpustitev obdolženca. Izjemo od tega na primer predstavlja sedmi odstavek 361. člena ZKP, na podlagi katerega se s sklepom sodišča obdolženca odda v zavod pred pravnomočnostjo sodbe. Ker je v konkretnem primeru sodišče z odložnim pogojem vezalo odpravo pripora na nastop prestajanja kazni zapora (sodišče, ki je bilo pristojno za izvršitev sodbe, na podlagi katere bi to kazen moral prestajati, pa je v obvestilu zapisalo, da bo kazen zapora nastopil takoj po odpravi pripora), smo zagovorniku predlagali, da se najprej sam obrne na omenjeni sodišči, ki sta izdali sklep o odpravi pripora in obvestilo o nastopu kazni ter ju seznani s trenutnim položajem pobudnika. Če se njegov položaj v nadaljevanju ne bi spremenil, pa smo predlagali, da nas o tem obvesti.
V zadevi smo (pred morebitnim posredovanjem Varuha) torej zagovornika usmerili na sodišče, ker mora predvsem sodišče samo zagotoviti, da se njegove odločbe in odredbe tudi izvršijo. V primeru, da nastane dvom o razlagi sodne odločbe, odloči o tem sodišče, ki je odločbo izdalo (drugi odstavek 133. člena ZKP).

Odgovor smo v vednost poslali tudi predsednicama obeh sodišč in generalnemu direktorju Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. V nadaljevanju smo bili seznanjeni, da je bil pobudnik iz pripora premeščen v zapor še istega dne, ko je Varuh zgornjim naslovnikom posredoval dopis po elektronski pošti, zato opisano posredovanje Varuha štejemo za uspešno. 2.1-9/2017


Natisni: