Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh spodbudil izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe

Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: IRSOP-u smo priporočili naj zaključi postopek oziroma izda sklep o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe v delu, v katerem je prepovedana uporaba objekta. Posredovanje Varuha je bilo uspešno.

Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Med drugim je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z motečo dejavnostjo avtopralnice in vulkanizerstva, ki naj bi jo sosed opravljal v objektih, za katere ni pridobil ustreznih dovoljenj. Sosedu – inšpekcijskemu zavezancu je bilo namreč z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, območne enote Ljubljana (IRSOP), z dne 9. 2. 2006 naloženo, da mora takoj po vročitvi odločbe ustaviti nezakonito gradnjo stanovanjsko-poslovnega prizidka in ga v 90 dneh odstraniti. Od izdaje odločbe naj se ne bi zgodilo nič.

V odgovoru na poizvedbo je IRSOP Varuha seznanil, da je gradbeni inšpektor v izvršilnem postopku po odločbi z dne 9. 2. 2006 zavezancu 13. 8. 2008 (po dveh letih in pol!) izdal sklep o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe v delu, v katerem je prepovedana uporaba objekta.

Ugotavljamo, da je bila pobuda utemeljena, Varuhovo posredovanje pa uspešno. Očitno je IRSOP po našem posredovanju nadaljeval postopek oziroma izdal sklep o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe v delu, v katerem je prepovedana uporaba objekta. 7.2-14/2008

Natisni: