Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ekonomska kriza ogroža obnovo Tržaške ceste v Logatcu ter s tem prometno varnost


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis Občine Logatec, s katerim je občina seznanila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC) o  problematiki dela Tržaške ceste v Logatcu. Gre za državno cesto z oznako R2 409/0301, ki poteka po zemljišču s parc. št. 1755/1 k.o. Dolenji Logatec od začetka cestne označbe naselje Logatec do križišča Kramar. Občina je v dopisu navedla, da je ob omenjenem odseku načeta kakovost bivanja številnih prebivalcev, saj je cesta zgrajena iz betonskih plošč, kar pri vožnji številnih tovornih vozil povzroča prekomeren hrup, na hišah pa nastaja tudi škoda v obliki razpok. Kljub temu, da na tem odseku velja prepoved vožnje tovornih vozil razen za potrebe dostave, je tovorni promet gost, saj se v smeri proti Vrhniki razteza industrijska cona. Občina je navedla še, da razumejo, da gre v primeru, če bi želeli v celoti rešiti problematiko predmetne ceste, za večjo investicijo. Zato je občina predlagala vsaj sprejetje nekaterih ukrepov, ki bi problem omilili. Kot začasno rešitev so predlagali postavitev prometnega znaka, ki bi na tem odseku zahteval zmanjšanje dovoljene hitrosti, in sicer iz sedanje omejitve 50 km/h na 40 km/h.

Varuh se je v zvezi z navedenim dopisom za pojasnila obrnil na DRSC in med drugim prosil, da nas seznanijo, ali morebiti obstaja možnost, da bi predlogu za začasno omilitev problema (postavitev prometnega znaka z nižjo omejitvijo hitrosti) lahko ugodili. Od DRSC smo zahtevali tudi pojasnila, ali so za predmetni odsek ceste morebiti že načrtovani kakšni dolgoročni sanacijski ukrepi.

Iz odgovora, ki smo ga prejeli s strani DRSC, je izhajalo, da postavitev prometnega znaka za zmanjšanje dovoljene hitrosti v skladu s strokovnim mnenjem Sektorja za vzdrževanje in varstvo cest, na tem odseku ne bi bila smotrna oziroma ne bi prinesla želenega učinka.

Glede predvidenih sanacijskih ukrepov na tem odseku ceste, nam je DRSC pojasnila, da na koncu odseka R2-409/0301 Vrhnika - Logatec potekajo dela na ureditvi križišča s cestama R2-408/1374 Logatec - Žiri in R2-409/0302 Logatec (Tržaška cesta), saj je bilo to križišče na podlagi podatkov o prometnih nesrečah uvrščeno na seznam črnih točk. Z ureditvijo bodo korigirani neustrezni elementi križišča, vendar so dela na gradbišču zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letih 2014 in 2015 zaustavljena.

Rešitev težav, ki jih prebivalci zaznavajo zaradi hrupa in tresljajev iz cestnega prometa, DRSC vidi v obnovi cestišča v smislu rednega vzdrževanja cest, vendar tudi to trenutno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni možno.    

Pobuda je bila utemeljena, vendar očitno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev trenutno ni rešljiva. Varuh vedno pogosteje ugotavlja, da je ekonomska kriza načela že vse pore javnega življenja in poleg slabšanja socialne slike prebivalstva že povzroča škodo tudi na kakovosti bivanja, ohranjenosti okolja in ostalih sektorjih javnega življenja. V konkretnem primeru pa je zraven navedenega ogrožena tudi prometna varnost udeležencev prometa, rešitev situacije pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena v prihodnost. 7.1-29/2014

Natisni: