Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V državnem zboru o izvajanju dvojezičnosti

Varuhinja človekovih pravic se je v sredo, 12. 10. 2016, udeležila 6. seje Komisije za narodni skupnosti, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2015, v katerem so na strani 59 kratko povzete tudi aktivnosti in prve ugotovitve Varuha v zvezi z uporabo jezikov na dvojezičnih območjih.

Na seji je varuhinja predstavila še nekatere ugotovitve o obravnavi te zadeve v letošnjem letu. Med drugim je opozorila, da nekatera ministrstva ne izpolnjujejo svoje dolžnosti poročanja o izvajanju ukrepov iz Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 (v nadaljevanju Načrt).

Videti je tudi, da prihaja do neusklajenosti ministrstev pri zagotavljanju sredstev za prevode obrazcev – ta bi morala v skladu z Načrtom zagotavljati resorna ministrstva, iz odgovorov na poizvedbe Varuha pa je razvidno, da naj bi jih zagotavljalo Ministrstvo za javno upravo.

Nadalje Varuh na portalu e-uprava zaznava očiten razkorak med številom vsebin in vlog v slovenskem jeziku ter v jezikih narodnih skupnosti. Kot zaskrbljujoče je varuhinja navedla tudi, da spletne strani upravnih enot, ki poslujejo na dvojezičnem območju (Lendava, Murska Sobota, Piran, Koper, Izola), še vedno niso prevedene.

Komisija je po razpravi soglasno sprejela dva sklepa, in sicer (1) da se je seznanila s poročilom Varuha v delu, ki se nanaša na položaj avtohtonih narodnih skupnosti, in še zlasti s tistim delom, ki se nanaša na aktivnosti glede uresničevanja dvojezičnosti v upravah na narodnostno mešanih območjih ter (2) da predlaga Varuhu človekovih pravic, da nadaljuje svojo proaktivno dejavnost z monitoringom položaja avtohtonih narodnih skupnosti na narodnostno mešanih območjih.

Varuh nadaljuje z delom na tem področju, o njem pa bo poročal v naslednjem letnem poročilu. V okviru svojega dela bo v kratkem obiskal tudi predstavnike narodnih samoupravnih skupnosti.

Natisni: