Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh s predstavniki nemške narodne skupnosti o priznanju

Travnik

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 3. 4. 2023 na obisk sprejel predstavnike nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, in sicer Urško Kop, novo predsednica Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, Jana Schallerja, predsednika Zveze kulturnih društev Kočevarjev in Štajercev v Sloveniji in Veroniko Haring, predsednico Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi iz Maribora. Gostje so ga seznanili s svojimi dolgoletnimi prizadevanji za priznanje narodnih skupnosti po 64. členu ustave in pozivom različnim organom k izvajanju Evropske listine o regionalnih manjšinskih jezikih v krajih, kjer živijo narodne skupnosti v Sloveniji.

Predstavniki narodne skupnosti pričakujejo, da se končno uredi tudi status nemško govoreče manjšine v Sloveniji. Želijo tudi možnost aktivnega sodelovanja pri ureditvi pravnega položaja nemške narodne skupnosti v Sloveniji. Gostje so varuha še seznanili, da so pripravili publikacijo z naslovom Pravna enakopravnost nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo, ki bi lahko služila za razmislek o možnih rešitvah. Seznanili pa so ga tudi, da se določila kulturnega sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti, ki sta ga leta 2002 podpisali Slovenija in Avstrija, ne izvajajo.

V Petem mnenju o uresničevanju Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin v Sloveniji, objavljenem septembra 2022, je Svetovalni odbor o Okvirni konvenciji pozval slovenske organe oblasti, naj okrepijo pravno varstvo nemško govoreče etnične skupnosti in novih narodnih skupnosti ter razmislijo o tem, da se jim omogoči dostop do ustavno zaščitenih manjšinskih pravic in razširi polno uporabo Okvirne konvencije na osebe, ki pripadajo tem skupnostim.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na srečanju poudaril, da gre pri urejanju posebnih pravic narodnih skupnosti v prvi vrsti za politično vprašanje, ki ga je seveda smiselno nasloviti. Institucija Varuha je na potrebo po opredelitvi do zahtev po priznanju (posebnega) statusa manjšin pristojne državne organe že večkrat opozarjala, in sicer že leta 2003, pa tudi v letu 2007 (LP 2007, stran 41). Varuh pričakuje ustrezen dialog države z njimi, pod drobnogled pa bo vzel tudi nekatera na današnjem sestanku izpostavljena vprašanja.

Natisni: