Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zavrnitev Zoisove štipendije zaradi prepoznega vpisa članka v COBISS

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Štipendist, ki kot izjemni dosežek za priznanje pravice do Zoisove štipendije uveljavlja objavo znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku nima vpliva na časovni okvir vpisa dela v vzajemno bazo COBBIS, zato ne bi smel trpeti pravnih posledic prepoznega vpisa. Varuh meni, da je treba 10. člen Pravilnika o štipendiranju uskladiti s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Psp 94/2021 z dne 26. 5. 2021. Zaradi poznega odgovarjanja na poizvedbo je Varuh pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja.

* * *

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) navedel, da mu je bila zavrnjena dodelitev Zoisove štipendije za študijsko leto 2015 / 2016 zaradi prepoznega vpisa članka, s katerim je izkazoval izjemni dosežek, v vzajemno bazo podatkov COBISS. Članek ni bil vpisan do začetka študijskega leta, kot to določa 10. člen Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Pravilnik). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je njegovo pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo zavrnilo, nadaljnjih pravnih sredstev takrat ni izkoristil. Nato pa je zasledil sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) opr. št. Psp 94/2021 z dne 26. 5. 2021, ki je tovrstno prakso označilo za napačno, 10. člen Pravilnika pa za nezakonit.[1] Pobudnik je v pobudi Varuhu opozoril, da študenti nimajo možnosti vplivati na vpis v COBISS. Izrazil je željo, da prihodnje generacije študentov ne bi bile oškodovane zaradi procesov, na katere sami nimajo vpliva (kot je vpis v COBISS), zanimalo pa ga je tudi, kako lahko popravi pretekle krivice.

Varuh je vprašal MDDSZ, ali je morebiti že pristopilo k spremembi Pravilnika v smeri odprave ugotovljene nezakonitosti 10. člena in na kakšen način morda namerava MDDSZ popraviti krivice vsem predhodno prizadetim vlagateljem, ki jim je bila vloga za dodelitev Zoisove štipendije zavrnjena zaradi prepoznega vpisa izjemnega dosežka v vzajemno bazo podatkov COBBIS.

MDDSZ se je trenutna ureditev zdela ustrezna in ni videlo razlogov za uskladitev 10. člena Pravilnika z navedeno sodbo, kot tudi ne za popravo krivic predhodnim vlagateljem. Sklicevalo se je na to, da gre v primeru navedene sodbe VDSS za odločitev v konkretnem primeru in da sodna praksa v slovenskem pravnem sistemu ne predstavlja formalnega vira prava. Absolutno zavezujoči viri prava so le akti zakonodajalca oziroma ustavodajalca. MDDSZ je poudarilo, da se o vlogah za dodelitev Zoisove štipendije v upravnem postopku na prvi in drugi stopnji ob upoštevanju načela zakonitosti iz 6. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) odloča po zakonsko predpisanem postopku in v obsegu pravic in obveznosti, ki jih določa materialni predpis.

Drži, da sodbe oz. sodna praksa niso formalni vir prava, vendarle pa predstavljajo najbolj avtoritativno razlago določb zakonov in ustave RS s tem, da zagotavljajo enotno uporabo formalnih virov prava. MDDSZ smo tako posredovali še en dopis, v katerem smo zapisali, da se Varuh strinja z navedbami VDSS. Štipendistu ne moremo naprtiti pravnih posledic prepoznega vpisa v vzajemno bazo podatkov COBBIS, saj je ta neodvisna od aktivnosti samega štipendista. Pravilnik ne določa roka, do kdaj oziroma s kakšnim časovnim zamikom mora upravljalec vzajemne baze podatkov COBBIS vpisati določen prispevek oziroma nalogo. Dejstvo vpisa prispevka v zahtevano bazo COBBIS je povsem prepuščeno le aktivnosti oziroma pasivnosti upravljalca teh podatkov in štipendist nanjo ne more vplivati, zato tudi po mnenju Varuha ne bi smel trpeti pravnih posledic prepoznega vpisa. Glede na navedeno je Varuh na MDDSZ posredoval mnenje, da bi bilo treba 10. člen Pravilnika uskladiti s sodbo VDSS, MDDSZ pa predlagal, da o tem ponovno razmisli. MDDSZ svojega stališča ni spremenilo, tudi njihovi naknadni argumenti pa nas niso prepričali. Varuh tako ostaja na stališču, da bi bilo treba 10. člen Pravilnika uskladiti s sodbo VDSS.

Zaradi poznega odgovarjanja na poizvedbo Varuha (prvi odgovor smo prejeli šele po petih mesecih in po tretji urgenci) je Varuh pri delu MDDSZ ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic.

Pobudo Varuhu smo ocenili kot utemeljeno. pobudniku pa nismo mogli pomagati kot je pričakoval. Varuh razume okoliščine, ki so pobudnika vodile, da ni izkoristil pravnih sredstev, ki jih je imel v postopku na voljo, vendar pa je žal s tem odločitev o zavrnitvi vloge za izdajo Zoisove štipendije postala zavezujoča in je tudi Varuh ne more spremeniti. 19.1-3/2022


[1] V sodbi VDSS opr. št. Psp 94/2021 z dne 26. 5. 2021 je sodišče zavzelo stališče, da je določba prvega odstavka 10. člena Pravilnika, ki pogojuje priznanje lastnosti "izjemnosti" dosežka z objavo v vzajemni bazi podatkov COBBIS do 1. oktobra, nezakonita, saj takšna omejitev ne izhaja iz zakonskih norm Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in omejuje pravico do štipendije. Objava v vzajemni bazi podatkov COBBIS je neodvisna od aktivnosti samega štipendista. Nikjer v Pravilniku ni namreč določen rok, do kdaj oziroma s kakšnim časovnim zamikom mora upravljalec vzajemne baze podatkov COBBIS vpisati določen prispevek oziroma nalogo. Dejstvo vpisa prispevka v zahtevano bazo COBBIS je povsem prepuščeno le aktivnosti oziroma pasivnosti upravljalca teh podatkov. Kot je še zapisalo VDSS, štipendistu iz tega razloga ne moremo naprtiti pravnih posledic, ki so izven obsega njegove pravne sfere. 

Natisni: