Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kako ocenjevati učence, ki se izobražujejo na daljavo zaradi nestrinjanja staršev s samotestiranjem

Če je Vlada Republike Slovenije z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 staršem dala možnost izbire glede samotestiranja otrok v šolah, bi po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije morala tem otrokom dopustiti tudi možnost ocenjevanja brez izpolnjevanja v Odloku določenih pogojev. V nasprotnem primeru ureditev ni v korist otrok, ki bodo na koncu nosili posledice odločitev svojih staršev. Otrokove koristi pa morajo skladno s 3. členom Konvencije o otrokovih pravicah biti glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med pobudami staršev, ki se ne strinjajo s samotestiranjem otrok v šolah, njihovi otroci pa se posledično izobražujejo na daljavo, prejel tudi več takih, ki so se nanašale na ocenjevanje otrok, katerim je skladno s četrtim odstavkom 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19[1] (Odlok) začasno prepovedano zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Starše je skrbelo, kako bodo otroci ocenjeni, saj se ocenjevanje na daljavo ne izvaja.

Varuh je pisal Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki je pojasnilo, da je za strokovno stališče do navedene problematike zaprosilo Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSS). Ta je za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbene šole pripravil priporočila in usmeritve za izvajanje izobraževanja na daljavo.[2] Iz teh priporočil izhaja, da se v začetku izobraževanja na daljavo ocenjevanje znanja odsvetuje. Ko je znanje utrjeno in ustrezno preverjeno, učitelji učenca ocenijo v šoli skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Pravilnik). Učenci k ocenjevanju v šoli lahko pristopijo, pri tem pa morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z Odlokom.

Varuh z dotedanjimi pojasnili MIZŠ ni bil zadovoljen. Nanje je zato naslovil še en dopis, v katerem smo spomnili na stališče pedagoške stroke, da izobraževanje na daljavo ni in ne more biti enako pouku v šoli. V dani situaciji se tako odpira vprašanje, ali se ne bi morali vsi učenci izobraževati v šoli – oziroma, če stroka ocenjuje, da je v danih epidemioloških razmerah za udeležbo pri pouku potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, zakaj potem sploh možnost nestrinjanja s samotestiranjem in posledično izobraževanja na daljavo.

Vlada Republike Slovenije (Vlada) je z Odlokom staršem dala možnost, da se izrečejo glede samotestiranja otrok, ni pa jasno, kako naj bi bilo to v korist otrok, ki bodo na koncu nosili posledice za odločitev svojih staršev. Tudi če se pusti ob strani vidik socializacije in druge dejavnike, zaradi katerih je za otroke pomembno, da so v šoli, in se omeji zgolj na ocenjevanje: če bo samotestiranje v šolah glede na epidemiološke razmere potrebno daljši čas, se zna hitro zgoditi, da bodo ti učenci šolsko leto zaključili neocenjeni. Posledično bodo morali opravljati razredne izpite, kar je gotovo težje in bolj stresno, kot če bi ocene pridobivali skozi vse šolsko leto.

Upoštevajoč zgoraj izpostavljeno se ponuja ugotovitev, da če je Vlada RS z Odlokom staršem dala možnost izbire glede samotestiranja otrok v šolah, bi morala otrokom dati tudi možnost ocenjevanja – bodisi ocenjevanja na daljavo (kar je sicer lahko problematično, tudi z vidika enakih možnosti učencev, ki ocene pridobivajo v šoli) bodisi dopustitve uveljavljanja pravice do šolanja na domu med šolskim letom, česar sicer Zakon o osnovni šoli (ZOsn) ne dopušča. Otroci, ki se uradno šolajo na domu, so glede ocenjevanja sedaj v boljšem položaju od otrok, ki se šolajo na daljavo, saj morajo pred koncem šolskega leta opraviti izpite samo iz nekaterih predmetov, otroci, ki pa se šolajo na daljavo, pa bodo morali biti ocenjeni pri vseh predmetih. 

Varuh se je tako na MIZŠ obrnil še za stališče do zgoraj izpostavljene kritike, posebej nas je zanimalo tudi, ali se morebiti že pripravljajo kakšne rešitve v zvezi s problematiko ocenjevanja, še posebej, ker so volitve pred vrati, šolsko leto pa se bo hitro približalo koncu.

MIZŠ je dodatno pojasnilo, da je zaradi otežene epidemiološke situacije v začetku leta 2022 skupaj z ZRSS za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbene šole pripravilo dodatne usmeritve za izvajanje pouka v šolskem letu 2021/2022 in priporočila za ocenjevanje znanja. Dne 6. 1. 2022 je ministrica sprejela Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 (Sklep), s katerim se je zmanjšalo število ocen pri posameznih predmetih. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.

Priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/2022, ki jih je na podlagi Sklepa pripravil ZRSS dne 7. 1. 2022, dodatno opredeljujejo, da morajo biti ocenjevanja, ki so izjemoma izvedena na daljavo (kadar to dopuščajo pogoji), skladna z načelom enakosti oziroma enakih možnosti (internetna povezava, računalnik, samostojnost učenca itd.) ter določili Pravilnika.

MIZŠ je zavrnilo navedbo Varuha, da so otroci, ki se uradno šolajo na domu, v zvezi z ocenjevanjem znanja sedaj v boljšem položaju od otrok, ki se šolajo na daljavo. Navedlo je, da je izobraževanje na daljavo začasna oblika izobraževanja učenca v posameznem šolskem letu, je proces, v katerem pomemben delež pouka izvaja učitelj šole, ki je časovno in prostorsko odmaknjen od učenca. Odgovornost učenca v času izobraževanja na daljavo je aktivno sodelovanje na kontaktnih učnih urah, izvajanje samostojnih dejavnosti v skladu z usmeritvami učitelja ter iskanje pomoči, kadar jo potrebuje. Izobraževanje na domu pa je stalna oblika izobraževanja učenca v posameznem šolskem letu. Za to obliko se starši in učenec odločijo prostovoljno, zavezani pa so določbam ZOsn. Ta ne predvideva, da bi se izobraževanje na domu izvajalo tako, da bi bil učenec občasno prisoten pri pouku oziroma bi se udeleževal dejavnosti, ki jih v skladu z letnim delovnim načrtom organizira šola. Medletnega preverjanja oziroma ocenjevanja znanja za učence, ki se izobražujejo na domu, šolska zakonodaja ne predvideva, niti ni predvideno, da bi med učencem in učiteljem potekala medletna komunikacija v obliki posredovanja učnih gradiv (preizkusi znanja, učni listi, dostop do gradiv v e-učilnicah ...).

MIZŠ je še zapisalo, da zaradi različnih oblik izobraževanja obstajajo različni pristopi poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja. Učenci, ki se izobražujejo na daljavo, imajo po navedbah MIZŠ vse možnosti, da v dogovoru z učitelji do konca šolskega leta 2021/2022 pridobijo ocene.

Pojasnila MIZŠ nas niso v celoti prepričala. Tudi iz priporočil ZRSS z dne 7. 1. 2022 ni dovolj jasno, če in v katerih primerih lahko učenci, ki niso v karanteni, temveč se šolajo na daljavo zaradi nestrinjanja staršev s samotestiranjem v šolah, ocene pridobijo na daljavo. Pohvalno je, da je MIZŠ s Sklepom zmanjšalo minimalno število ocen, ki jih morajo učenke in učenci pridobiti do konca šolskega leta. Samo upamo lahko, da se bodo epidemiološke razmere toliko izboljšale, da samotestiranje otrok v šolah kmalu ne bo več potrebno, saj bodo nekateri otroci verjetno ocene do konca šolskega leta lahko pridobili le v tem primeru. Varuh zato ostaja na stališču, da če je Vlada z Odlokom staršem dala možnost, da se izrečejo glede samotestiranja otrok, mora tem otrokom dopustiti tudi možnost ocenjevanja brez izpolnjevanja v Odloku določenih pogojev. V nasprotnem primeru ureditev ni v korist otrok, ki bodo na koncu nosili posledice za odločitve svojih staršev. Otrokove koristi pa morajo skladno s 3. členom Konvencije o otrokovih pravicah biti glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki. 19.1-82/2021


[1] Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22.

[2] Dosegljiva na https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/podpora-pouku-na-daljavo/usmeritve-in-priporocila/priporocila-in-usmeritve-za-pouk-na-daljavo-za-osnovno-solo/.

 

 

Natisni: