Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S pomočjo CSD pobudniku ponovno priklopili električno omrežje

Na elektriko priklopljena žarnica

Varuha človekovih pravic je pobudnik seznanil s svojo stisko zaradi odklopa elektrike v preteklem letu. Podrobnejših okoliščin, ki so botrovale odklopu pobudnika, Varuh iz pobude ni uspel razbrati, je pa ocenil, da se v uradnih postopkih ne znajde najbolje, zato se je prednostno s poizvedbami obrnil na Elektro Celje d. d. in regijsko pristojni Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška – Enota Velenje (CSD). Iz odgovorov je bilo mogoče razbrati, da so bili razlog za odklop neporavnani dolgovi, za ponovni priklop pa bi potreboval soglasja lastnice nepremičnine. CSD je Varuhu pojasnil, da so bili dolgovi med tem že poravnani, prav tako pa je bilo pridobljeno tudi soglasje lastnice. Varuh je napredek pri reševanju pobudnikovih težav pozdravil in izrazil pričakovanje, da bo (če še ni) do pobudnikovega ponovnega priklopa prišlo v najkrajšem možnem času.

* * *

Pobudnik je Varuha v svoji sicer skopi pobudi seznanil s težavami, ki jih ima zaradi odklopa električne energije v preteklem letu. Priložil je nekaj dokumentacije, obrazložil okoliščine v zvezi z odklopom in izrazil željo, da bi lahko gledal TV, poslušal radio in imel hladilnik. Da bi Varuh lahko dejansko stanje kolikor je mogoče učinkovito raziskal, se je s poizvedbami obrnil na Elektro in CSD, ki sta mu odgovorila.

Elektro je podrobneje orisal okoliščine odklopa. Pobudnika je 28. 7. 2022 seznanil, da ga bo 11. 8. 2022 odklopil od omrežja, ob tem pa tudi z možnostjo zasilne in nujne oskrbe. Elektro je nato 20. 9. 2022 od določenega dobavitelja električne energije prejel zahtevo za ponovni priklop. Tej je bila priložena izjava potencialnega dediča po pokojnem prejšnjem lastniku in sklenjena pogodba o dobavi s pobudnikom, ki je bil v izjavi naveden kot potencialni dedič. Po pregledu lastništva pa je Elektro ugotovil, da je lastnica nepremičnine, v kateri prebiva pobudnik, druga oseba, zaradi česar je zavrnil zahtevo za ponovni priklop zaradi umanjkanja njenega soglasja.

CSD je sporočil, da je pobudnika že v letih 2021, 2022 in 2023 obravnaval v okviru storitve Prva socialna pomoč, ni pa ga obravnaval v okviru drugih storitev. Pobudnik je sicer v preteklem letu dvakrat uveljavljal pravico do izredne denarne socialne pomoči, predstavljena pa so mu bila tudi javna pooblastila CSD in storitve, ki mu jih lahko nudi pri reševanju težav. Ponujena mu je bila še pomoč pri obrazložitvi uradnih dokumentov, pri urejanju brezplačnega toplega obroka in javne kuhinje ter privoza kosila, nazadnje pa tudi glede ponovnega priklopa elektrike. Po informacijah, s katerimi je razpolagal CSD, naj bi do odklopa elektrike prišlo zaradi preteklih neporavnanih obveznosti, ponovni priklop pa naj ne bi bil mogoč, saj je nepremičnina v lasti druge osebe, katere soglasje bi bilo za to potrebno. Neplačane obveznosti ter strošek odklopa in priklopa naj bi tako že bili predhodno poravnani z izredno denarno socialno pomočjo, od lastnice pa je bilo v vmesnem času tudi že pridobljeno soglasje za ponovni priklop.

 

Varuh je glede na navedeno ugotovil, da se težave pobudnika glede ponovnega priklopa v okviru prizadevanja CSD aktivno rešujejo, kar smo pozdravili in obenem izrazili pričakovanje, da bo do ponovnega priklopa prišlo v najkrajšem možnem času. Pobudnika smo tudi povabili, da nas seznani, če bo kljub navedenemu prišlo do težav pri priklopu. V takem primeru bi lahko ponovno proučili možnosti našega posredovanja. 18.3-1/2023

 

 

 

Natisni: