Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prekinitev dobave vode celi večstanovanjski hiši zaradi neplačila posameznikov

Priporočilo: Pobuda ni bila utemeljena. Vendar ob tem opozarjamo na nujnost, da v pravni red Republike Slovenije vključimo pravico do vode kot temeljno človekovo pravico.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo odprl spis glede začasne prekinitve dobave vode v večstanovanjski stavbi v Piranu. Z zadevo se je Varuh seznanil preko članka objavljenega v časniku Delo, iz katerega je izhajalo, da gre v obravnavnem primeru za večstanovanjsko stavbo z osmimi posameznimi deli (določitev upravnika ni obvezna) in s skupnim obračunskim vodomerom. V hiši živi zgolj ena stanovalka, ki naj bi morala zaradi neurejenih solastniških razmerij plačati celotne stroške storitve javne službe oskrbe s pitno vodo za celotno stanovanjsko stavbo, vključno z omrežninami, ki odpadejo na ostale posamezne stanovanjske enote. Stanovalka naj bi svoj delež cene oskrbe s pitno vodo redno poravnavala, vendar je zaradi neplačil ostalih lastnikov Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. (Rižanski vodovod)  nepremičnini konec decembra 2014 začasno prekinilo dobavo vode.

Rižanski vodovod smo zaprosili za pojasnila. Iz njihovega odgovora izhaja, da gre v obravnavanem primeru za večstanovanjsko stavbo s sedmimi posameznimi deli s skupnim vodomerom. Nastala situacija je posledica neodgovornega obnašanja vseh etažnih lastnikov, ki se doslej še niso uspeli dogovoriti o načinu delitve in plačevanju stroškov v večstanovanjski stavbi. Etažni lastniki so bili s strani Rižanskega vodovoda večkrat pozvani, da se dogovorijo o načinu porazdelitve stroškov in določitvi plačnika ali plačnikov ter z njimi sklenejo ustrezno pogodbo o dobavi vode, vendar slednjega niso storili. Rižanski vodovod je etažnim lastnikom tudi predlagal namestitev posameznih obračunskih števcev za porabo vode, vendar tudi tega predloga niso sprejeli. Kljub navedenemu so jim vodo še naprej dostavljali, račune pa izstavljali na naslov večstanovanjske stavbe, brez naziva plačnika. Račun je bil enovit in nerazdelni, ker se etažni lastniki niso sporazumeli o ključu delitve in načinu plačevanja stroškov. Isti račun vsebuje tudi obračun odvajanja in čiščenja komunalnih voda. Zaradi dalj časa neporavnanega računa za vodo, je Rižanski vodovod po več opominih v mesecu decembru 2014 stanovanjski stavbi začasno prekinil dobavo vode zaradi neplačila. Po prekinitvi so zvedeli, da v predmetni stavbi dejansko živi zgolj ena oseba, ostala stanovanja pa se uporabljajo zgolj občasno. Stanovalki je Rižanski vodovod pojasnil nastalo situacijo, niso pa mogli slediti njeni zahtevi, da sami določijo njen delež, ker po navedbah stanovalke etažni lastniki navedenega dogovora ne bodo dosegli. Tega Rižanski vodovod ne more storiti, ker ne sme posegati v razmerja med etažnimi lastniki. Kljub temu so etažne lastnike ponovno pozvali k sklenitvi dogovora, vendar njihovega odziva še niso prejeli. Izdani računi so sedaj v celoti poravnani, voda se ponovno dobavlja.

O zadevi je Rižanski vodovod obvestil tudi službe Občine Piran, ki bodo v okviru svojih pristojnosti poskušale pomagati v razreševanju tovrstnih težav. V obalnih občinah je resda več večstanovanjskih stavb z enim skupnim obračunskim vodomerom, vendar do tovrstnih težav ne prihaja, saj so se etažni lastniki dogovorili o upravljanju obračunskega vodomera in porazdelitvi stroškov ter sklenili primerno pogodbo o dobavi vode.

Pobuda ni bila utemeljena. Vendar ob tem opozarjamo na nujnost, da v pravni red Republike Slovenije vključimo pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Urejanje pravice do vode mora biti enotno, ne pa tako kot velja sedaj, ko vsaka občina zase določi pogoje za prekinitev oskrbe s pitno vodo. Pravica do vode je neločljivo povezana s pravico do življenja, dostojanstva in zdravja. Zaradi navedenega in tudi zato, ker je Slovenija socialna država, terja urejanje pravice do vode spremembe na zakonodajni ravni. 8.5-1/2015

Natisni: