Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Prekarne oblike dela ne smejo postati sprejemljiv model zaposlovanja«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 18. maja 2021, udeležil spletnega dogodka z naslovom Aktivni ukrepi za odpravo prekarnosti, ki ga je organiziral Inštitut za študije prekariata. Varuh človekovih pravic ugotavlja, da prekarne oblike dela postajajo čedalje bolj običajna praksa najemanja delovne sile, saj je v negotove in nestabilne delovne razmere vključenih vse več posameznikov.

»Na podlagi pobud, ki jih obravnavamo, ugotavljamo, da je prekarnost v družbi zelo pereč problem. Pa ne le zaradi nerednega ali nedostojnega plačila, ampak tudi zaradi oteženega načrtovanja prihodnosti. Posamezniki nimajo nobene karierne perspektive, ne morejo načrtovati družine in so daleč od finančne in stanovanjske osamosvojitve,« je izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Institucija Varuha človekovih pravic poudarja, da bi bilo treba v vseh oblikah dela, tudi prekarnih, izenačiti socialne in delavske pravice. »V prekarnost lahko vodi tudi kratkotrajna in občasna delovna aktivnost, na udaru pa so predvsem mlajši in starejši delavci, ki prejemajo nizko plačilo in so zato v negotovem položaju in brez avtonomije,« je povedal Svetina. Varuh človekovih pravic meni, da bi bilo po sprejemu ustrezne zakonodaje nujno poostriti nadzor in kršitelje ustrezno sankcionirati.

»Država bi morala biti dober delodajalec, vzor za druge, ne pa, da prekarizacija postaja nekakšna splošna praksa in sprejemljiv model zaposlovanja tudi v javni upravi. Država bi morala biti prva, ki bi odpravila takšne kršitve in preprečila zlorabe. Škodljivih učinkov prekarnih oblik dela namreč ne občutijo le posamezniki, ampak celotna družba. Posledice so za pokojninsko in druge javne blagajne, za javne službe, dobrine in storitve,« je izpostavil varuh Svetina.

Sicer pa institucija Varuha pozdravlja sprejem Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, v katerega sta med prednostne naloge vključena promocija in varstvo temeljnih delavskih pravic, tudi v transnacionalnih podjetjih oziroma v celotni proizvodni verigi, posebna pozornost pa je namenjena prekariatu in predvidenim ukrepom ter aktivnostim za izboljšanje položaja zaposlenih v prekarnih oblikah dela.

Varuh Svetina je na okrogli mizi izpostavil še nujnost odprtega socialnega dialoga vseh socialnih partnerjev, saj je le tako moč pričakovati uspešno zajezitev prekarnosti ter sprejem primerne zakonodaje za dolgoročno rešitev pravic delavcev pri nas.

- Posnetek dogodka

- Študije o prekarnosti: Interdisciplinarni pogledi

 

 

Natisni: