Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh uspešen pri dopolnitvi Registra invalidskih podjetij

Varuh je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Ker smo zaznali porast števila prijav zoper delovanje invalidskih podjetij, ocenjujemo, da je potrebno poostriti sistemski nadzor nad invalidskimi podjetji. Svoje mnenje smo posredovali Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) ter ga med drugim pozvali k javni objavi razlogov prenehanja invalidskih podjetij, kar naj prispeva k preventivni funkciji nadzora nad njimi.

MDDSZ je Varuhu posredovalo odgovor, da tovrstnih podatkov ne morejo objaviti, saj ne obstaja ustrezna pravna podlaga.  Menijo namreč, da tovrstni podatki predstavljajo poslovno skrivnost, z javno objavo teh podatkov pa bi invalidskim podjetjem lahko povzročili nesorazmerno poslovno škodo.

Varuh takšnemu stališču MDDSZ ni sledil, saj se skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) lahko informacija javnega značaja nanaša na kakršno koli vsebino na vseh področjih delovanja organa, ki so povezane z njegovimi aktivnostmi ali odločitvami, ki spadajo v njegov delokrog. Skladno z ZDIJZ je izjema od prosto dostopnih informacij sicer res lahko podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (2. točka prvega odstavka 6. člena ZDIJZ). Predmet poslovne skrivnosti so podatki, ki pomenijo za podjetje konkurenčno prednost v kakršnem koli pogledu, na primer nov postopek za izdelavo nekega izdelka, seznam stalnih odjemalcev, analiza trga. Lahko gre tudi za neugoden podatek, katerega sporočanje neupravičeni osebi bi škodilo konkurenčnemu položaju podjetja (na primer večje število reklamacij, težave pri plačilih, težave pri proizvodnji).

Vendar je potrebno upoštevati tretji odstavek 39. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki izrecno določa, da se za poslovno skrivnost ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvah zakona ali dobrih poslovnih običajev. Na razkritje teh podatkov volja "prizadetega" poslovnega subjekta nima vpliva. Obenem ZDIJZ v tretjem odstavku 6. člena določa, da se ne glede na obstoj izjem iz prvega odstavka 6. člena (tudi v primeru varstva poslovne skrivnosti) dostop do informacij dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev. Ko gre za porabo javnih sredstev, je nadzor javnosti toliko večjega pomena.  
Slednje pomeni, da se mora vsakdo, ki vstopa v poslovno razmerje z državnim organom, še dodatno zavedati, da je njegova svoboda pri določitvi podatkov za poslovno skrivnost omejena ravno zaradi izjemno pomembnega načela transparentnosti porabe javnih sredstev.

MDDSZ je podprl prizadevanja Varuha k izboljšanju delovanja invalidskih podjetij z odločitvijo, da se objavi popoln register invalidskih podjetij in ne le njegov izvleček, kot je bila dosedanja praksa. Celoten register vsebuje sedaj poleg seznama vseh družb, ki imajo status invalidskega podjetja, tudi vse družbe, delujoče in nedelujoče, ki tega statusa iz kakršnega koli razloga nimajo več. Vpis o odvzemu ali prenehanju statusa tako vsebuje tudi podlago za odvzem ali prenehanje statusa - to je na primer zaradi neizpolnjevanja pogojev, hujših kršitev zakonodaje, glede na vlogo, prenehanje statusa zaradi stečaja ali likvidacije. Posodobljen Register invalidskih podjetij je dostopen na spletni povezavi: www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/invalidi_vzv/invalidska_podjetja_v_rs/

Varuh pozitivno ocenjuje odločitev MDDSZ o objavi obširnejšega Registra invalidskih podjetij, saj verjamemo, da lažja dostopnost do javnih podatkov in njihova večja preglednost  pomembno prispevata k večjemu zaupanju javnosti v delovanje invalidskih podjetij, s tem pa tudi k uresničevanju njihovega namena. Poleg tega Varuh meni, da ravno javna objava razlogov za prenehanje obstoja posameznih invalidskih podjetij v veliki meri prispeva k doseganju preventivnih učinkov pri invalidskih podjetjih kot delodajalcih, torej predvsem znižanju kršitev zakonodaje pri njihovem delovanju. Obravnava tematike je prinesla pozitiven rezultat in je tako bila utemeljena. 4.1-92/2017

Natisni: