Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Problematika (pre)splošno opredeljenih omejitev delovne zmožnosti


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca, invalidsko podjetje. Menil je namreč, da s prestavitvijo na drugo lokacijo znotraj poslovne stavbe, kjer mora opravljati delo, to ni več skladno z omejitvami, ki izhajajo iz odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V prijavi na IRSD je izpostavil predvsem izredno visoke temperature v prostoru, a iz priloženega obvestila IRSD ni izhajalo, da bi se inšpekcijski organ do navedenega opredelil.

Na tej podlagi je Varuh opravil poizvedbo na IRSD. Prejeli smo odgovor, v katerem so pojasnili, da so pri delodajalcu naknadno opravili tudi nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu. Preverjali so delovne pogoje glede omejitev, ki so navedeni v odločbi ZPIZ, in sicer z neposrednim ugotavljanjem na konkretnih delovnih mestih in v delovnih prostorih, prav tako pa so bili opravljeni razgovori z delavci s statusom invalida in vodstvenimi delavci. V času nadzora je bil pobudnik bolniško odsoten, zato je pristojni inšpektor pregledal dokumentacijo, ki se nanaša na njegov primer. V zvezi z omejitvami iz odločbe ZPIZ, je bilo med drugim ugotovljeno, “da se delo opravlja v delovnem okolju pri temperaturah, ki ne presegajo 30 st. C pri zunanji temperaturi 30 st. C, kar je bilo razvidno iz predloženih preiskav škodljivosti delovnega okolja”.

IRSD pa je pri tem izpostavil težavo, s katero se soočajo inšpektorji - ko morajo ugotavljati ustreznost delovnega okolja, sredstev za delo ter dejavnike tveganja, ki se pojavijo v delovnem procesu, a so zahteve oziroma omejitve, ki jih predvidi invalidska komisija presplošno opredeljene (prepoved dvigovanja težkih bremen, dela na višini ipd). Navedeno izhaja ravno iz pobudnikovega primera, kjer zahteva glede prepovedi dela v vročinskem okolju ne izhaja iz zakonodaje oziroma jo je težavno ugotavljati.

Varuh je z navedbami IRSD, torej problematiko presplošno opredeljenih zahtev oziroma omejitev, ki jih predvidi invalidska komisija, seznanil ZPIZ.  ZPIZ je v odgovoru zapisal “da so omejitve rezultat ugotovljenih funkcionalnih omejitev s strani zavarovanca ter obremenitev zahtev delovnega mesta, upoštevajoč značilnosti zavarovančevega poklica. Pri tolmačenju posameznih omejitev, kot tudi iskanju drugega delovnega mesta je delodajalcu v pomoč izvajalec medicine dela, kot to izhaja iz 33. člena veljavnega Zakona o varnosti in zdravja pri delu.”

Ker podrobnejše opredelitve do izpostavljene problematike tudi na dodatno poizvedbo Varuha na ZPIZ nismo prejeli, nas zgoraj citirana pojasnila, ki se usmerjajo zgolj na naloge izvajalca medicine dela ne prepričajo, da ne bi ocenili, da gre v primeru presplošnih opredelitev omejitev delovnih zmožnosti za kršitev načela dobrega upravljanja. Po mnenju Varuha namreč odpirajo vprašanje učinkovitosti inšpekcijskega nadzora v primeru domnevnega nespoštovanja omejitev iz odločbe ZPIZ oziroma ustreznega varstva pravic delavcev. 4.1-52/2016

Natisni: