Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Obveščanje prosilcev za zaščito pri Komisiji za preprečevanje korupcije


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prosil, da ga zaščiti kot prijavitelja koruptivnega ravnanja v državnem organu, kjer je bil zaposlen. Gre za pomoč, ki jo KPK prijaviteljem nudi na podlagi 25. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ker pobudnik tudi 20 dni po vložitvi prošnje na KPK še ni prejel njenega odgovora, se je s prošnjo za pridobitev odgovora obrnil na Varuha.

Dolžnost državnih organov, da odgovarjajo na prejete dopise, izhaja iz načel dobrega upravljanja. Vsebino te dolžnosti Varuh v svoji praksi interpretira s pomočjo analogije iz 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju in drugih predpisov, npr. Evropskega kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev. V skladu s tema predpisoma, ki sicer neposredno ne zavezujeta KPK, bi moral po našem mnenju pobudnik najkasneje v 15 dneh prejeti prvo obvestilo KPK. V prvem obvestilu bi moral pobudnik dobiti povratno informacijo, da je KPK njegov dopis prejela, informacijo o nadaljnjem ukrepanju/postopanju ter informacijo o tem, kdaj lahko pričakuje vsebinsko odločitev glede njegove prošnje. Varuh je KPK zato predlagal, naj pobudniku pošlje takšno prvo

Posredovanje Varuha je bilo uspešno, saj je KPK predlog Varuha upoštevala. Ob obravnavi primera pa smo na KPK naslovili še dva sistemska predloga, ki bi lahko izboljšala poslovanje KPK v razmerju do posameznikov. V prvem predlogu je Varuh KPK priporočil, da tudi v prihodnosti ob obravnavi podobnih primerov prijaviteljem, ki prosijo za pomoč in zaščito, v roku 15 dni pošlje prvo obvestilo ter v teh zadevah prijavitelja tudi vselej seznani s končno odločitvijo KPK (ali bo KPK zaščito nudila ali ne).

Drugi predlog se je nanašal na vse preostale prijavitelje koruptivnega ravnanja (torej tiste, ki ne prosijo za pomoč in zaščito). Ti so bili doslej v skladu z določbo 23. člena ZIntPK o ukrepih in postopanju KPK obveščeni le, če so to izrecno zahtevali. KPK smo predlagali, da v skladu z načeli dobrega upravljanja tudi tem prijaviteljem v roku 15 dni pošlje obvestilo, da je KPK dopis prejela in pošiljatelju posreduje informacijo o času, v katerem bo prijava predvidoma obravnavana ter ga seznani, da ga bo KPK na njegovo zahtevo obvestila o svojih ukrepih in postopanju.

KPK nam je zagotovila, da bo prvi Varuhov predlog v celoti upoštevala. Glede obveščanja preostalih prijaviteljev koruptivnega ravnanja pa si bo KPK prizadevala za vzpostavitev avtomatskega odzivnika za prijave, prejete preko spletne strani. S pravico do obveščanja glede ukrepanja in postopanja komisije bo KPK seznanila tudi prijavitelje, ki se bodo na KPK osebno ali telefonsko obračali v času uradnih ur.

Kljub Varuhovemu predlogu, da pri uvajanju novosti v poslovanju KPK skuša vsem prijaviteljem zagotoviti enako obravnavo, pa KPK prvega obvestila zaenkrat ne bo mogla zagotoviti prijaviteljem, ki bodo prijavo poslali po navadni ali elektronski pošti. 10.3-3/2015

Natisni: