Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, pripadnik romske skupnosti, ki živi v romskem naselju Goriča vas. Pobudnik navaja, da s šoloobveznimi otroki živi v človeka nevrednih razmerah, brez dostopa do osnovne infrastrukture (voda, sanitarije, elektrika). Pobudnik navaja, da naj bi župan Občine Ribnica (OR) že večkrat obljubil ureditev naselja, vendar rezultatov še ni, po besedah pobudnika pa v Občini Ribnica tudi ni vzpostavljen dialog med občinskimi organi in pripadniki romske skupnosti, ki bi lahko prispeval k izboljšanju razmer.

Varuh je ocenil, da bi bila pobuda lahko utemeljena. Dostop do pitne vode in sanitarij je (mednarodno) priznana človekova pravica, v okviru katere mora biti vsakomur, ne glede na pravni status zemljišča, na katerem živi, zagotovljen primeren dostop do pitne vode in sanitarij. Pravna in komunalna ureditev romskih naselij sodi v občinsko pristojnost. Za izpolnitev te naloge mora občina v skladu z določbo drugega odstavka 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) sprejeti podrobni področni program in ukrepe, s katerimi bi načrtovala strategijo urejanja romskih naselij in druge pozitivne ukrepe za uresničevanje posebnih pravic romske skupnosti (npr. na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva). Takšen dokument bi morale občine sprejeti do oktobra 2010 (osmi odstavek 16. člena ZRomS-1).

Po opravljeni poizvedbi pri županu OR je Varuh v dopisu z dne 25. marca 2014 županu Občine Ribnica predlagal, (1) da prebivalcem romskega naselja Goriča vas zagotovi dostop do osnovne infrastrukture, zlasti do pitne vode in sanitarij ter (2) da povabi predstavnike naselja na razgovor ter jim predstavi možnosti za trajno ureditev njihovih bivalnih pogojev. Predlagali smo še, (3) da Občina Ribnica sprejme podrobni področni program in ukrepe, kot ji to nalaga drugi odstavek 6. člena ZRomS-1.

OR predlogov Varuha ni upoštevala in se pri tem sklicevala, da ne najde pravne podlage za ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju v Goriči vasi. Varuh je s tem seznanil Urad Vlade RS za narodnosti (Urad) in mu predlagal, da OR predlaga ustrezne rešitve za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarij. V primeru, da OR v roku enega meseca od prejema predlogov Urada ne bi zagotovila ustreznega dostopa do pitne vode in sanitarij za prebivalce Goriče vasi, pa je Varuh Uradu predlagal, da ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarij sprejeme Vlada RS.

V dopisu Uradu smo v zvezi z zagotavljanjem pravice do pitne vode in sanitarij med drugim posebej opozorili tudi na poročilo Evropske Komisije proti rasizmu in nestrpnosti o Sloveniji (ECRI) z dne 16. septembra 2014. Pod točko 110 je v poročilu ECRI posebej omenjena problematika dostopa do pitne vode v Goriči vasi. Pod točko 112 tega poročila pa je zapisano: »ECRI poziva slovenske oblasti, naj nemudoma ukrepajo in zagotovijo, da bodo imeli vsi Romi dostop do pitne vode v svojih naseljih ali njihovi neposredni bližini, kjer to še vedno predstavlja težavo.« V zvezi s tem priporočilom Slovenije je treba posebej poudariti, da gre za enega izmed treh specifičnih priporočil, za katera ECRI od slovenskih organov oblasti zahteva prednostno implementacijo.

Urad je v svojem odgovoru Varuha seznanil s svojimi prizadevanji za ureditev romskega naselja Goriča vas. Urad nas je seznanili z napredkom pri izboljšanju komunikacije med občino in prebivalci romskega naselja, kar Varuh ocenjuje kot pozitiven premik. Varuh pa je ponovno kritičen do odgovorov Urada glede zagotovitve dostopa do vode in sanitarij ter glede sprejema akcijskega načrta. Urad je namreč ponovno zavzel stališče, da je zagotovitev oskrbe s pitno vodo pristojnost občine in da v to država ne namerava posegati. Na svojo nemoč je Urad opozoril tudi glede dejstva, da OR še vedno ni sprejela akcijskega načrta za ureditev bivanjske problematike romskega naselja Goriča vas. Dejali so, da so k sprejemu akcijskega načrta že večkrat neuspešno pozvali. Ne glede na to je Urad občini ponovno predlagal sprejem akcijskega načrta, načrtujejo pa tudi »nadaljevanje aktivnosti v smeri tesnejšega sodelovanja s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.«

Varuh je na Urad naslovil dopis, ki smo ga v vednost poslali tudi Vladi RS. V njem smo ponovno poudarili, da mora v primerih, kadar so pripadnikom romske skupnosti kršene njihove človekove pravice (npr. dostop do pitne vode in sanitarij), pa je iz ravnanja občine razvidno, da kršitve ne namerava odpraviti, uresničevanje človekovih pravic zagotoviti Vlada RS. Dolžnost ukrepanja Vlade RS po mnenju Varuha velja tudi za primere, ko občina ne izpolni svoje zakonske obveznosti (npr. sprejem akcijskega načrta) (10.1-14/2013).

Natisni: