Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Velikost črk v uradnem dokumentu

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je prejel pobudo s strani slabovidne osebe s priznanim statusom invalida. Pobudnica je prosila za posredovanje Varuha pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) v zvezi z izdajo odločbe o odmeri dohodnine v velikosti pisave, ki bi jo bila ob svoji slabovidnosti sama sposobna prebrati.

Pobudnica je zatrjevala, da je od davčnega organa večkrat poskušala pridobiti pisanje v obliki, ki bi bila primerna njenim omejenim sposobnostim vida, vendar pri tem, bi kljub njenim prizadevanjem, naj ne bi bila uspešna. Varuh je zato poslal poizvedbo na FURS in ob tem opozoril na pravice invalidov, ki jih daje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI, Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14). Ta v 7. členu zahteva, da se slabovidnemu v vseh postopkih pred državnimi organi, organi samoupravne lokalne skupnosti, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe zagotovi dostop do vseh pisanj v postopku v njemu razumljivi obliki in sicer na način, ki ga izbere slabovidni sam, pri čemer zakon zlasti navaja možnost povečanega črnega tiska. V isti določbi zakon na podoben način ureja tudi možnost dostopa za osebe, ki trpijo za drugimi vrstami invalidnosti.

Po našem posredovanju smo prejeli odgovor s FURSa, iz katerega izhaja, da je vodstvo FURS predlagalo davčnim organom, da se v konkretnem primeru in v bodoče invalidnim zavezancem zagotovi možnost vpogleda v izdana uradna pisanja na njim dostopen način. V zvezi s tem so nakazali možnost, da se upravičencu elektronska verzija dokumenta (PDF), izpiše na A3 format z ustrezno povečavo črk in pošlje z osebno vročitvijo. Prav tako so navedli možnost prenosa dokumenta na USB ključek, ki omogoči ogledovanje dokumenta na lastni tehnični napravi v velikosti, ki ustreza zavezancu.

V svojem odgovoru je FURS tudi poudaril, da so na zahtevo slabovidnih (in drugih invalidnih) oseb, davčni organi nedvomno dolžni ravnati v skladu z določbami ZIMI ter s tem strankam zagotoviti varstvo njihovih pravic in pravnih koristi.

Pobudo je Varuh štel za utemeljeno. Izvrševanje pravic, ki jih določa Zakon o izenačevanju možnosti invalidov v zvezi z dostopom do pisanj v postopkih pred državnimi organi, zagotavlja izvrševanje ustavnih pravic enakosti pred zakonom, pravice do enakega varstva pravic in prepovedi diskriminacije v zvezi z invalidnostjo. Glede na to, da so uradna pisanja podlaga za vlaganje pravnih sredstev, pa je dostop do informacij, ki jih vsebujejo dokumenti, temeljnega pomena tudi za izvrševanje ustavne pravice do pravnega sredstva. V svojem odgovoru je FURS izkazal dobro zavedanje o pomenu človekovih pravic invalidov, zato je njihovo ravnanje lahko zgled in spodbuda oblastnim organom, da spoštujejo in uresničujejo določbe ZIMI tudi v svoji praksi odločanja in delovanja. 10.5–10/2014


Natisni: