Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Diskriminatorni sklep občinskega sveta


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil s sklepom občinskega sveta Občine Kočevje z dne 25. novembra 2013, ki zavezuje občino, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da prepreči nenadzorovano priseljevanje Romov od drugod in tudi prepreči kakršno koli širjenje obstoječih naselij v Željnah in na Gričku in ustvarjanje novih v KS Šalka vas. Pobudnik je opozoril, da naj bi bile po obstoječih prostorskih načrtih na zemljiščih v Željnah in na Gričku predvidene gradbene parcele za individualne gradnje. Pobudnik je izrazil mnenje, da je sklep občinskega sveta diskriminatoren, in Varuha prosil za mnenje v zadevi.

Varuh je ocenil, da bi bila pobuda lahko utemeljena, zato smo župana občine, ki predstavlja in zastopa občino ter predstavlja občinski svet, prosili, da se v skladu z določbo drugega odstavka 22. člena Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) opredeli do navedb o domnevni diskriminatornosti sklepa občinskega sveta v delu, ki se nanaša na preprečitev nenadzorovanega priseljevanja in širjenja obstoječih romskih naselij.
V odgovoru Varuhu je župan utemeljeval, da sklep občinskega sveta »ob pravilnem razumevanju« ne pomeni niti posredne niti neposredne diskriminacije. Župan v odgovoru navaja, da je sklep treba razumeti kot obvezo občine, do bo ravnala v skladu s svojimi pristojnostmi in preprečevala nezakonito naseljevanje na območju občine ter preprečila širitev naselij Griček in Željne. Župan Občine Kočevje ni zanikal, da so po obstoječih prostorskih načrtih na zemljiščih v Željnah in na Gričku predvidene gradbene parcele za individualne gradnje, vendar pa meni, da je urejanje prostora osnovna naloga občine in da v ta okvir sodi tudi določanje zemljišč za gradnjo.    

Odgovori župana Varuha niso prepričali, da vsebina sklepa ni diskriminatorna in tudi v nasprotju z zakonom. Varuh je na župana občine naslovil mnenje, da so pristojnosti občine v zvezi s preprečevanjem »nezakonitega« naseljevanja omejene in da iz vsebine sklepa (pa tudi iz drugih pravnih podlag) ni jasno, kakšne aktivnosti naj bi občina na podlagi tega sklepa izvajala. Vsebina tega dela sklepa je po mnenju Varuha vprašljiva tako z vidika pristojnosti občine, kot tudi z vidika vsebinskega pomena prepovedi »nenadzorovanega priseljevanja«. Iz sklepa je sicer nedvomno razvidno, da se preprečevanje »nenadzorovanega priseljevanja« v občino nanaša samo na Rome, kar ima po mnenju Varuha močan simbolni pomen z negativnim prizvokom. Utrjuje namreč splošne družbene predsodke, da so vsi (in le) pripadniki romske skupnosti kršitelji zakona, katerih ravnanja je treba nadzorovati s posebno pozornostjo. Sporočilo tega sklepa, ki ga je sprejel najvišji organ odločanja v občini, ima po mnenju Varuha sovražen in žaljiv učinek do pripadnikov romske skupnosti in žali njihovo dostojanstvo. Sklep občinskega sveta zato po mnenju Varuha pomeni nadlegovanje v smislu 5. čelna Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (93/2007-UPB1, ZUNEO). Nadlegovanje ZUNEO opredeljuje kot diskriminacijo, ki je prepovedana.   

Po mnenju Varuha ima podoben učinek tudi del sklepa, ki se nanaša na preprečevaje širjenja romskih naselij Griček in Željne. S stališčem župana občine, da je urejanje prostora osnovna naloga občine in da v ta okvir sodi tudi določanje zemljišč za gradnjo, se Varuh sicer strinja, vendar poudarja, da se urejanje prostora določa s posebnimi akti, to je z občinskim prostorskim načrtom, ki se sprejema po določenem postopku, v okviru katerega je, med drugim, predvideno tudi pridobivanje soglasij nosilcev prostorskega urejanja. Nesprejemljivo in v nasprotju z zakonom je takšno urejanje prostora, ki odstopa od predpisanih postopkov. V primeru, da sklep o preprečitvi »kakršnega koli širjenja obstoječih romskih naselij v Željnah in na Gričku in ustvarjanje novih v KS Šalka vas« pomeni spremembo občinskega prostorskega načrta, je po mnenju Varuha ta sprememba sprejeta po postopku, ki ni skladen z zakonom. Če pa občinski sklep ne pomeni spremembe občinskega prostorskega načrta, je, enako kot zgoraj, vprašljiva njegova pravna narava z vidika morebitnih pravnih učinkov. Menimo, da tudi v tem primeru sklep o preprečitvi širjenja romskih naselij pomeni vsaj nadlegovanje v smislu 5. člena ZUNEO. Sporočilnost tega dela sklepa je v tem, da so pripadniki romske skupnosti nezaželeni ljudje, ki kazijo kvaliteto bivanja in jim je zato treba preprečiti širjenje njihovih naselij. Tako sporočilo občinskega sveta pa ustvarja najmanj ponižujoče in žaljivo okolje za pripadnike romske skupnosti in žali njihovo dostojanstvo.

Županu je Varuh predlagal, da zaradi ugotovljene diskriminatornosti obravnavanega sklepa ukrepa v skladu s šestim odstavkom 33. člena Zakona o lokalni samoupravi. Predlagali smo še, da se občinski organi izogibajo sprejemanju sklepov, ki pripadnike romske skupnosti ob že siceršnji odrinjenosti na rob družbe še dodatno zaznamujejo, nerazumevanje med obema skupnostma pa še poglabljajo. Mnenje s predlogi Varuha smo v seznanitev in morebitno ukrepanje posredovali tudi Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter Uradu Vlade RS za narodnosti. 10.1 - 22 / 2013

Natisni: