Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer

Ni dovolj le priznanje osebne asistence, dodeljena mora biti tudi v potrebnem obsegu

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se obrnila zakonita zastopnica upravičenca do osebne asistence, ki se je pritožil zoper odločbo o dodeljeni osebni asistenci. Prepričana je bila, da bi moral biti, glede na potrebe, upravičen do večjega obsega ur, kot so mu bile priznane z odločbo. Ker Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v devetih mesecih od vložitve pritožbe o njej ni odločilo, je Varuha prosila za posredovanje.

Varuh je pri MDDSZ opravil poizvedbo o razlogih za zamudo pri izdaji odločbe in ga pozval, da o zadevi odloči. MDDSZ je kmalu zatem izdalo odločbo, s katero je pritožbi uporabnika ugodilo in povečalo obseg priznanih ur osebne asistence.

Zaradi časa, ki ga je MDDSZ potrebovalo za odločitev, smo pobudo ocenili za utemeljeno. MDDSZ smo pozvali, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo zaostankov tudi pri odločanju o pritožbah zoper odločbe o pravici do osebne asistence. Zamude so po mnenju Varuha zlasti zaskrbljujoče v primerih, ko uporabniki s pritožbo uspejo in se jim poveča obseg ur osebne asistence glede na število ur, ki so bile priznane z odločbo centra za socialno delo. Zaradi nepravilne odločitve centra za socialno delo je namreč uporabnik v obdobju, ko čaka na odločitev o pritožbi brez obsega ur osebne asistence, ki bi mu ob pravilni odločitvi na prvi stopnji pripadala, zato je pomembno, da se čas odločanja o pritožbi skrajša na minimum. 9.7-71/2020


Natisni: