Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Znova dolgotrajno odločanje ZZZS

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh se je seznanil s primerom pobudnika, ki je v decembru 2018 prejel odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), s katero mu je bilo zavrnjeno zdraviliško zdravljenje. Pobudnik se je na odločbo pravočasno pritožil, vendar odgovora ZZZS v štirih mesecih od podane pritožbe ni prejel. Na ZZZS se je obrnil tudi po telefonu, vendar mu kontaktna oseba ni znala pojasniti, kdaj lahko pričakuje odgovor na svojo pritožbo. Varuh je na ZZZS naslovil poizvedbo, kdaj lahko pobudnik pričakuje odločitev o svoji pritožbi.

 

ZZZS v svojem odgovoru Varuhu pojasnjuje ugotovitve Zdravstvene komisije ZZZS, da je bila zavarovančeva pritožba skupaj z zdravstveno dokumentacijo odstopljena v reševanje Zdravstveni komisiji dne 07. 01. 2019. Ta jo je isti dan tudi prejela. Senat Zdravstvene komisije je po pregledu in proučitvi dokumentacije pobudnika dne 09. 05. 2019 glasoval in odločal o zadevi ter istega dne izdal odločbo, ki je bila odpremljena dne 13. 05. 2019. ZZZS se je za daljše odločanje opravičil. Pojasnili so, da do dolgotrajnih pritožbenih postopkov prihaja zaradi kadrovskih težav na Oddelku Zdravstvene komisije ZZZS (zmanjšanje števila zaposlenih), ki jih kljub prizadevanju ne zmorejo odpraviti.

Varuh je pobudo ocenil za utemeljeno. Ugotavljamo, da so pri obravnavi pobudnikove pritožbe, od posredovanja njegove pritožbe ZZZS do njene obravnave  na Senatu Zdravstvene komisije, minili dobri štirje meseci. Pojasnil ZZZS ne sprejemamo, predvsem iz razloga, ker posledice dolgotrajnega odločanja še vedno nosijo le zavarovanci. Ugotavljamo, da je ZZZS z dolgotrajno obravnavo pobudnikove pritožbe neupravičeno zavlačeval postopek in s tem kršil načelo dobrega upravljanja. ZZZS smo predlagali, da sprejme ustrezne ukrepe, da do tovrstnih zamud ne bo več prihajalo. 9.3-20/2019

Natisni: