Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vodja DPM predstavil poudarke iz poročila za leto 2017

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je na seji Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti v četrtek, 8. 11. 2018, predstavil glavne poudarke Poročila Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji.

Pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma, ki s preventivnim delom skuša preprečiti mučenje in drugo neprimerno ravnanje, je Varuh tudi v letu 2017 sodeloval s predstavniki nevladnih in humanitarnih organizacij. Na listi je preko 40 posameznikov z različnimi znanji, kar omogoča strokovno mešane skupine, ki izvajajo obiske. Lani so opravili 80 krajev odvzema prostosti. V 18 primerih so opravili tematske obiske in se pri tem osredotočili na posamezno temo. Opravili pa so tudi 18 t. i. kontrolnih obiskov, pri katerih preverjajo uresničevanje priporočil. Večina jih je nenajavljenih. Občasno se članom DPM-ja pridružijo tudi zunanji gostje.

Odzivi pristojnih organov na priporočila so ustrezni. Veseli ga, da pri obiskih niso ugotovili nobenega primera mučenja ali drugega krutega ravnanja. S posameznimi priporočili pa vendarle opozarjajo na nečloveško ali poniževalno ravnanje, posebej v posebnih socialno-varstvenih zavodih, kjer ljudi zaradi prostorskih stisk nameščajo na hodnike in v skupne dnevne prostore, ali so celo prisiljeni zavrniti njihovo namestitev. Takšno ravnanje je tudi zavračanje ustreznih dnevnih oblačil za osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, neustrezna uporaba posebnih varovalnih ukrepov (PVU) in drugo, je orisal namestnik.

Izrazil je zadovoljstvo, da so priporočila DPM-ja pripomogla k izboljšanju bivalnih razmer in ravnanju z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. Pričakuje tudi bolj poglobljenem sodelovanju z ministrstvi, posebej pri primerih, ki terjajo sistemske spremembe. Pričakuje, da bodo kmalu sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o duševnem zdravju in da bodo pristojnim v pomoč letos sprejete smernice za uporabo PVU. Pričakuje pa tudi oblikovanje enotnih smernic za obravnavo otrok, zlasti tistih s težavami v čustvenem vedenju, in sistemski zakon o delovanju vzgojnih zavodov. Opozoril je tudi na neustrezne namestitve otrok brez spremstva.

Natisni: