Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM predstavil severnomakedonski delegaciji sistem in izvajanje pooblastil po Opcijskem protokolu

Namestnik varuha Ivan Šelih je s sodelavci iz Državnega preventivnega mehanizma, ki ga vodi, dva dni gostil kolege iz Sverne Makedonije. Ti so se v okviru študijskega obiska seznanili z ustrojem Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji, njegovimi bogatimi izkušnjami in različnimi dobrimi praksami, saj si prizadevajo vzpostaviti tak mehanizem tudi doma.

Naloga vsakega DPM je, da obiskuje vse kraje odvzema prostosti v državi in preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Ob upoštevanju pravnih norm DPM ustreznim organom priporoča, kako naj izboljšajo razmere in ravnanje z osebami ter preprečijo mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega, poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. V tej zvezi lahko poda predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom.

Instituciji Varuha človekovih pravic RS so bile naloge in pooblastila DPM zaupane leta 2006. S tem je postal sestavni del splošno veljavnega sistema pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja (dodatni) mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik grdega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost.

Kolegij iz institucije ombudsmana iz Severne Makedonije so se seznanili s temelji Državnega preventivnega mehanizma, podrobneje pa še z načini in posebnostmi izvajanja preventivnih obiskov zavodov za prestajanje kazni zapora, posebnih socialnovarstvenih zavodov, centrov za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, psihiatričnih bolnišnic, varstveno-delovnih centrov, policijskih postaj, azilnega doma in centra za tujce. Obiskali so tudi Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, kjer živijo otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.

Natisni: