Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjska problematika v občinah

Predstavitev rezultatov ankete, opravljene med slovenskimi občinami v letu 2013.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že dve desetletji posveča vprašanjem zagotavljanja pogojev za učinkovito delovanje socialne države (Ustava RS; 2. člen: Slovenija je pravna in socialna država) zelo veliko pozornosti. Pravica do primernega stanovanja je namreč ustavna pravica in v 78. člen ustave je zapisano, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

Tudi mednarodne konvencije o človekovih pravicah zavezujejo državo. Evropska socialna listina (Uradni list RS, št. 24/1999) v svojem 16. členu opredeljuje pravico družine do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva: »država zagotavlja potrebne pogoje za celovit razvoj družine, ki je temeljna enota družbe. V ta namen bi morala država pospeševati ekonomsko, pravno in socialno varstvo družinskega življenja s socialnimi in družinskimi dajatvami, z davčnimi ugodnostmi, s spodbujanjem ukrepov za razreševanje stanovanjske problematike družin.« Tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Sprejela OZN 16. decembra 1966) v 11. členu zavezuje države »k priznavanju pravice (vsakomur) do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje«.

Varuh ni zadovoljen s stanjem na področju reševanja stanovanjskih vprašanj, kajti ne zaznava nikakršnega napredka pri sistematičnem sprejemanju in uresničevanju ukrepov za razreševanje stanovanjske problematike. Nekatera priporočila Varuha ostajajo iz leta v leto neuresničena. Iz odzivnega poročila vlade na letno poročilo Varuha za leto 2011 celo izhaja, da so stanovanjske zadeve primerno urejene, da je zakonodaja ustrezna in da ni potreb po spreminjanju. Temu je sledil državni zbor, ki na navedenem področju ni sprejel nobenega našega priporočila za izboljšanje stanja. Še več, država je z varčevalnimi ukrepi, z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) posegla celo na tako osnovno področje, kot ga predstavljajo stanovanjska politika in z njo povezana nastajajoča stanovanjska razmerja.

Varuh tako opozarja na nujnost takojšnjega sprejema novega Nacionalnega stanovanjskega programa. Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2000 – 2009 je zastarel in ni upravičil pričakovanj. Letos, 20. marec 2013, je bil v javno razpravo poslan osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2013 – 2022. Pripravljen je bil na podlagi Stanovanjskega zakona. Dokument, ki izhaja iz splošnih razvojnih usmeritev države in ugotovitev iz analiz obstoječega stanja stanovanjske oskrbe, naj bi zagotovil pogoje za izboljšanje razmer pri reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin.  

Prav zaradi zgoraj naštetega in še nekaterih drugih ugotovitev, ki jih je mogoče prebrati na spodnji povezavi, se je Varuh odločil tudi za analizo stanja med slovenskimi občinami.

Kaj ugotavlja Varuh, kaj priporoča in kakšni so rezultati ankete lahko preberete na tej povezavi.

 

Na tej povezavi pa se lahko seznanite s primeri Varuha s področja stanovanjskih zadev.

Natisni: