Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Socialna varnost

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s pravico do izobraževanja deklice s posebnimi potrebami italijanske narodnosti, ki obiskuje osnovno šolo z...

Več

Več pobudnikov je izpostavilo težave v zvezi s prejemanjem oziroma dolžnostjo vračanja nadomestila preživnine Javnemu štipendijskemu, razvojnemu,...

Več

Prejeli smo več pobud z opozorili na težave prejemnikov nadomestila  po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), ki se...

Več

Pobudnik je navajal, da naj bi zaradi nasilja žene (psihično in fizično nasilje, povezano s tem, da je pobudnikova žena želela z otrokom, proti...

Več

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala,...

Več


Skrbnica in rejnica mladoletnega otroka, ki je bil odvzet staršem, nas je obvestila, da Center za socialno delo skuša vzpostavljati telefonske stike...

Več


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji)...

Več


Prejeli smo pobudo z navedbo, da je bila pobudnici z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka, vendar je pobudnica z...

Več

Po razpadu življenjske skupnosti staršev je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, z drugim od staršev pa ima otrok določene stike v...

Več