Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

V primeru nepravilnosti v postopanju državnega organa, torej tudi sodišča, v razmerju do prizadetega posameznika je na mestu (vsaj) opravičilo. Prav...

Več

Pobudnik je navajal, da mu je kot odgovorni osebi gospodarske družbe (lastnici avtomobila, s katerim je bil storjen prekršek) zaradi prekrška po...

Več

Pobudnik nas je seznanil, da je Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinskih zadevah opr. št. D 45/2012 in opr. št. D 218/2012 na naroku 10. 6. 2014...

Več

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil s pravdnim postopkom zaradi plačila odškodnine, ki je tekel na Okrožnem sodišču v Mariboru...

Več


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s...

Več

Pobudnik je navajal, da mu je 9. 5. 2013 Policijska postaja Ravne na Koroškem (prekrškovni organ) izdala plačilni nalog številka zaradi prekrška z dne...

Več

Pobudnica je navajala, da sodni postopek za razdružitev solastnine na Okrajnem sodišču v Ljubljani, v zadevi opr. št. N 23/2007, teče že več kot sedem...

Več

Pobudnica nas je seznanila s potekom postopka za vrnitev poslovne sposobnosti na Okrajnem sodišču v Novem mestu, opr. št. N 53/2011. Iz njenih navedb...

Več

V pobudi Varuhu je pobudnica opozarjala, da je bila v njeni zadevi, ki jo je Okrožno sodišče v Celju vodilo pod opr. št. I K 52493/2010, dne 6. 5....

Več

V pobudah, ki jih prejema Varuh človekovih pravic RS (Varuh), pobudniki neredko izpostavljajo tudi svoje nezadovoljstvo z delom posameznega odvetnika...

Več