Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Povzetek:

Varuh je ugotovil, da Okrajno sodišče v Grosupljem sklepa o ustavitvi postopka izvršbe ni poslalo organizaciji za plačilni promet, ker za to ni dalo...

Več
Povzetek:

Ministrstvo za pravosodje je na pobudo Varuha v prihodnje spremembe Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj sklenilo vključiti tudi možnost uvedbe...

Več
Povzetek:

V skladu z načelom dobrega upravljanja je prav, da se organ za napake, za odpravo katerih ni predpisanih posebnih pravnih sredstev, prizadetemu vsaj...

Več
Povzetek:

Negativni učinki epidemije covid-19 in v zvezi z njo sprejetih ukrepov za njeno preprečevanje ter zajezitev, se kažejo tudi pri obravnavanju različnih...

Več
Povzetek:

Če sodišče meni, da je uresničevanje katerega koli dela starševske skrbi v nasprotju s koristjo otrok(a), mora starševsko skrb omejiti z ustrezno...

Več
Povzetek:

Ravnanje sodišča, ki je (sicer nenamerno) spregledalo, da sta bili v zadevi vloženi dve pritožbi, od katerih o eni še ni odločeno in bi zato morala...

Več
Povzetek:

Redno izvajanje sodne oblasti je ob izrednih dogodkih (kot so naravne in druge hujše nesreče, večje epidemije ali podobni večji izredni dogodki) lahko...

Več
Povzetek:

Okrajno sodišče v Ljubljani je v predlogu za izvršbo navedlo napačne podatke o zakoniti zastopnici dolžnika po izvršilnem naslovu – pravnomočnem in...

Več
Povzetek:

Okoliščina, da sodišče sklepa, s katerim je bilo odločeno o predlogu stranke za izločitev sodnice, ni vročilo vsem strankam sodnega postopka, kljub...

Več

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) izpostavil, da je sodišče z začasno odredbo o ureditvi stikov, ki jo je izdalo pred enim...