Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Pravo priznava poseben pravni položaj zarodku tedaj, kadar gre za njegovo korist: zarodek ali plod (nasciturus) velja za rojenega in lahko pridobi...

Več

Na Varuha sta se obrnila pobudnika ki se nista strinjala z odločbama Centra za socialno delo Kranj (CSD Kranj), ki je pri odločanju o zahtevku za...

Več
Kršitev: 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država. | 50. člen Ustave RS - Pravica do socialne varnosti | 52. člen Ustave RS - Pravice invalidov | 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti | 35. člen Ustave RS - Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic
Priporočilo: Ureditev sistema družbene solidarnosti (neposredna pomoč v obliki socialnih pomoči) bi lahko rešila problematiko nepriznanja posebne olajšave staršem, ki skrbijo za nezaposljive otroke, a nimajo odločb, ki jih zahteva zakon, ki ureja področje doho

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več

Več pobudnikov je izpostavilo težave v zvezi s prejemanjem oziroma dolžnostjo vračanja nadomestila preživnine Javnemu štipendijskemu, razvojnemu,...

Več


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji)...

Več


Prejeli smo pobudo z navedbo, da je bila pobudnici z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka, vendar je pobudnica z...

Več

Po razpadu življenjske skupnosti staršev je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, z drugim od staršev pa ima otrok določene stike v...

Več


Pobudnica nas je obvestila, da je bil v zapuščinskem postopku po hčerinem pokojnem očetu sklenjen dedni dogovor h kateremu center za socialno delo ni...

Več