Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Gospodarske javne službe

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je ugotovil, da je Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave – 5G kršil načelo dobrega upravljanja,...

Več
Kršitelj: Občina Rogašovci
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudniki so Varuha seznanili s težavami z Občino glede priklopa na javno vodovodno omrežje. Njihove nepremične so namreč le nekaj metrov oddaljene...

Več
Kršitelj: Občina Ribnica
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh je obravnaval pobudo prebivalke manjšega zaselka v Občini Ribnica (v nadaljevanju občina), ki si že 23 let prizadeva pridobiti dostop do ...

Več
Kršitelj: Občina Cerkno
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je obravnaval pobudo glede poteka postopka prenosa upravljanja vodovoda Dolenji...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica glede težav v zvezi z elektronskim komunikacijskim...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ( Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki je več organom...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Poročali smo že o primeru pobudnice o nepravilno izvedenem odvodu dimnih plinov plinskih trošil v zidani dimnik s strani njenega spodnjega soseda v...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel dopis matere samohranilke z dvema otrokoma. Pobudnica je prosila za posredovanje zaradi domnevno...

Več
Priporočilo: Pobuda ni bila utemeljena. Vendar ob tem opozarjamo na nujnost, da v pravni red Republike Slovenije vključimo pravico do vode kot temeljno človekovo pravico.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na lastno pobudo odprl spis glede začasne prekinitve dobave vode v večstanovanjski stavbi v Piranu. Z zadevo se...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je ponovno obrnila pobudnica in navajala   težave v zvezi z avtocesto, ki poteka v bližini njenega...

Več